kwaliteitsverslag 2021

Herbergier Tiel

 

 

Inleiding

Voor u ligt het kwaliteitsverslag 2021 van de Herbergier Tiel. In dit verslag is beschreven op welke wijze invulling wordt gegeven aan de kwaliteit van zorg en bedrijfsvoering in Herbergier Tiel.

Het jaar 2021 was een bijzonder jaar. In maart 2021 hebben wij, Judith en René Staakman de Herbergier Tiel overgenomen van Sylvia en Ferdinand Wiepking. Met frisse moed zijn we gestart om de Herbergier Tiel een prettige woonomgeving te laten zijn voor mensen met geheugenproblemen. Hierbij is een goede verhouding met familie en medewerkers essentieel. We hebben ons er in 2021 optimaal voor ingezet.

Helaas kenmerkt het jaar 2021 zich nog steeds door de Corona pandemie, waardoor het niet gemakkelijk was onze visie volledig te implementeren.

Gelukkig zijn In Herbergier Tiel in 2021 geen bewoners besmet geraakt met het virus. De maatregelen om COVID in de Herbergier te voorkomen werden doorlopend aangepast aan de situatie rondom de pandemie en adviezen van de overheid. Er waren altijd voldoende beschermingsmiddelen aanwezig voor zowel de medewerkers als de bezoekers. Het infectieprotocol voor bezoekers en  medewerkers werd actueel gehouden met als basis de richtlijnen van het R.I.V.M.

We lieten noodgedwongen het principe van een open en vrij toegankelijke woonsetting los. Bezoek moest vooraf aangemeld worden en werd gedoseerd (2 bezoekers per dagdeel) en niet toegelaten in de algemene ruimtes en.

 In maart 2021 zijn alle bewoners gevaccineerd tegen het Coronavirus. Een groot deel van het personeel heeft zich tussen januari en augustus volledig laten vaccineren. In december 2021 hebben zowel alle bewoners en medewerkers hun (booster) vaccinatie ontvangen.

Door de lockdown, de extra taken en het dragen van beschermende middelen werd er ook in 2021 nog veel gevraagd van medewerkers. Tegelijk vielen ook activiteiten zoals gymnastiek en muziek weg. In de 2e helft van 2021 zijn deze activiteiten deels weer opgestart. Door het bovenstaande is de zorglast voor de medewerkers in 2021 aanzienlijk toegenomen. Wij hebben getracht dit te compenseren door de personele bezetting uit te breiden.

Infectiepreventie heeft onze bijzondere aandacht en omvat naast het dragen van mondmaskers door het personeel, het drie maal daags schoonmaken van hand-contactpunten, extra handhygiëne en korte looproutes in huis, het coördineren en begeleiden van het bezoek aan bewoners.

Door de pandemie heeft er minder scholing plaats gevonden dan gepland. De werkoverleggen zijn na 1 maart  weer opgestart en vinden één maal per vier tot  zes weken plaats. Deze overleggen werden zowel op locatie  als via ZOOM door de medewerkers gevolgd met als vast onderdeel het bespreken van de MIC-meldingen en de verbeteracties die hieruit zijn af te leiden.

Door de overname van de Herbergier in maart 2021 en de corona pandemie heeft de interne kwaliteitsaudit van Argos nog niet plaatsgevonden.

In 2021 zijn 5 bewoners door andere oorzaken dan Covid overleden.

Missie en Visie

“De Herbergier is een kleinschalige woonvorm die een warm en liefdevol thuis biedt aan mensen met geheugenproblemen”

 

DE ESSENTIE

De mens in de Herbergier

In een Herbergier leven mensen met geheugenproblemen zo gewoon mogelijk. Zij worden ‘gast/bewoner/huisgenoot’ genoemd en genieten van gastvrijheid. Zij kunnen uit alle lagen van de bevolking komen, want geheugenproblemen overkomen je ongeacht je achtergrond. Zij dragen bij op basis van hun persoonlijke mogelijkheden, waarbij er ook altijd plaats is voor hen die het met beperkte middelen moeten stellen. Solidariteit wordt hoog in het vaandel gedragen.

In een Herbergier werken mensen met gezond verstand en liefde voor de medemens. Zij zijn gasten/bewoners/huisgenoten nabij en geven invulling aan het contact met iemand die kwetsbaar is. Zij streven dagelijks naar een betekenisvolle invulling van de dag. Hun tijd gaat maximaal naar aandacht en minimaal naar papierwerk.

De zorgondernemers staan aan het roer en zijn verantwoordelijk voor het wonen en de zorg. Zij wonen ook in de Herbergier en scheppen de voorwaarden voor de rust en de huislijkheid. Zij zijn betrokken en bereikbaar voor iedereen. Zij richten hun zorgonderneming in volgens eigen inzichten, ervaringen en persoonlijkheid.

 

De mens buiten de Herbergier

De Herbergier houdt mensen met geheugenproblemen binnen de samenleving. De buitendeuren zijn open voor wie naar buiten wil. Wie naar binnen wil wordt gastvrij ontvangen. De verbinding met de buitenwereld zorgt voor het doorbreken van taboes over geheugenproblematiek en is een voorbeeld voor de samenleving om samen te zorgen voor de kwetsbare medemens.

 

Waardigheid, veiligheid en (keuze-)vrijheid

Een Herbergier is als een groot huishouden waar je een rol kunt spelen. Je bent waardevol en je doet ertoe. Je doet wat je kunt en je wordt geholpen wanneer je het nodig hebt. Hoe afhankelijk iemand ook wordt, in een Herbergier is het uitgangspunt dat iedere gast/bewoner/huisgenoot met respect behandeld wordt. Zo wordt er wonen met zorg met elkaar verweven, zoals je het iedereen zou gunnen.

De huislijkheid, rust en persoonlijke aandacht garanderen een zo veilig mogelijk thuis. Relevante wet- en regelgeving wordt gerespecteerd.

Het leven is een aaneenschakeling van keuzes en elk mens heeft het recht om te kiezen. Keuzes worden niet voor een ander gemaakt zolang die ander dat nog zelf kan. Ook wordt er bewust gebruik gemaakt van een financieringsvorm (voornamelijk PGB) welke toelaat om een duidelijke keuze voor de Herbergier te maken en een gelijkwaardige dialoog tussen zorgvrager en zorgaanbieder te hebben.

De Herbergier neemt het voortouw bij maatschappelijke tendensen waarbij een respectvolle bejegening van elk mens en het zo efficiënt mogelijk inzetten van beschikbare financiële middelen de drijfveren zijn

 

  Persoonsgerichte zorg en ondersteuning

Compassie, nabijheid, vertrouwen, aandacht en begrip

Herbergier Tiel wordt gekenmerkt door persoonsgerichte zorg. De medewerkers gaan eerst een relatie aan en werken vanuit deze relatie. De medewerkers van Herbergier kennen de bewoners zeer goed. Van iedere bewoner is een levensbeschrijving welke is opgenomen ons Elektronisch bewonersdossier “Zorgrapportage” (hierna: Zorgrapportage). Er wordt betekenisvol contact gemaakt en de bejegening is daar op aangepast. Er wordt met empathie en begrip gewerkt.

De medewerkers hebben regelmatig contact met de (wettelijke) vertegenwoordigers van de bewoners. Op die manier leren ze de bewoner nog beter kennen, wat de kwaliteit van zorg en begeleiding ten goede komt. Er is begrip voor de situatie van de mantelzorgers.

Vanaf juni is een begin gemaakt met de familiegesprekken. Met de familie en wettelijk vertegenwoordigers van de bewoners wordt, afhankelijk van hun behoefte, elke drie tot zes maanden, de zorg van de bewoner geëvalueerd. De bewoners wonen zoveel mogelijk deze gesprekken bij zodat er met de bewoners wordt gesproken en niet over hen. In deze gesprekken wordt de huidige situatie van de bewoner besproken en wordt samen met de wettelijke vertegenwoordiger het zorgplan voor de komende 3-6 maanden opgesteld. Middels een besloten facebook groep wordt de familie dagelijks deelgenoot gemaakt van de activiteiten in de Herbergier.

Indien het tweewekelijks bezoek van de huisarts of kleine medische problemen hiertoe aanleiding geven, neemt één van de verantwoordelijke medewerkers of de zorgondernemers per mail contact op met de (wettelijke)vertegenwoordiger. Ernstigere zaken worden altijd door de zorgondernemer telefonisch of op locatie met de wettelijk vertegenwoordiger besproken.

Volgend jaar hopen wij een tevredenheidscore te melden op basis van de uitkomsten van een tweejaarlijks kwaliteitsonderzoek dat uitgevoerd gaat worden door onafhankelijk onderzoeks-bureau ARGO BV. Vanwege de overname van de Herbergier in maart 2021 is alleen een nul-meting gedaan.

 

Uniek zijn

In de Herbergier is de bewoner als mens altijd het vertrekpunt. Daarbij moet het gaan om alle levensdomeinen die voor de bewoner van belang zijn. De zorg en ondersteuning worden multidisciplinair en integraal vormgegeven en zijn dienend hieraan. Iemand met een zorgbehoefte is vooral iemand met een eigen geschiedenis, een eigen toekomst, eigen doelen, eigen context en eigen naaste(n). Het gaat om een integraal aanbod van verpleging, verzorging, behandeling, begeleiding, welzijn en wonen.

Vanaf het eerste contact met de bewoner wordt de zorg met behulp van hiertoe ontwikkelde zorginventarisatie documenten in kaart gebracht en uitvoerig stilgestaan bij het levensverhaal van een bewoner. Dit levensverhaal wordt vastgelegd in Zorgrapportage, zodat medewerkers en stagiaires zich op de hoogte kunnen stellen. Door goede kennis van het levensverhaal van de bewoners kan gedrag van de bewoner beter worden verklaard en kan hierop geanticipeerd worden op een wijze die past bij de specifieke behoeften van de bewoner.

 

De ruime personele bezetting maakt het tijdens de dag en-avonddienst mogelijk om de bewoners tijdens één op één contactmomenten nog beter te leren en de zorg op maat af te stemmen. Hierdoor wordt veranderd gedrag snel herkend en er kan eerder een passende actie worden ondernomen. De bewoners worden respectvol benaderd.

Een bewoner in onze Herbergier krijgt activiteiten en uitstapjes aangeboden die passend zijn bij de hobby’s, wensen, interesses en geestelijke en lichamelijke mogelijkheden. Deze activiteiten zijn verderop in dit verslag beschreven. Als bewoners hun eigen gang willen gaan en geen behoefte hebben om iets te doen is hiervoor gelegenheid in het eigen appartement of in de regentenkamer waar een kleine bibliotheek is gevestigd.

Ondanks COVID hebben wij met in achtneming van de (COVID) basisregels in 2021 activiteiten aan kunnen bieden zoals boetseren, schilderen/tekenen en bewegen op muziek.

Ook hebben we het theater bezocht voor een musical en zijn een aantal bewoners onder begeleiding naar een klassiek concert geweest. Met een grote groep bewoners is de dierentuin bezocht. Ook is er een drietal keren een professionele muzikant een dagdeel muziek komen maken.

Met een gehuurde bus is in groepjes de omgeving verkend. En met een paar auto’s hebben we een heerlijke camping dag gehad. Wanneer het weer het toeliet, is samen gefietst op de duofiets, gewandeld langs de waal, en kersen geplukt in de Betuwe.

Verder verzorgt de Eerst Verantwoordelijke Verzorger (EVV- er) van een bewoner regelmatig  een persoonlijke activiteit of aandachts-moment  met zijn of haar bewoner. Hierbij kan gedacht worden aan puzzelen, gezelschapsspelen, gedichten voorlezen of lekker op een terrasje zitten.

Ook zijn er gezamenlijke activiteiten zoals het doen van een quiz, geheugentraining, of samen zingen georganiseerd Onze activiteitenbegeleiders hebben het afgelopen jaar daarnaast meerdere themadagen verzorgd waarbij een land of streek in Nederland werd uitvergroot. Verder hebben we Sinterklaas gevierd met Pieten, rijmpjes en cadeautjes voor alle bewoners. Zoals ieder jaar is er een kerstmarkt georganiseerd in de Herbergier.

De activiteiten die wij aanbieden zijn zo divers mogelijk omdat de bewoner wordt gezien als mens met een persoonlijke context die ertoe doet en met een eigen identiteit die tot zijn recht moet kunnen komen.

 

Autonomie

Tijdens periodieke evaluatiegesprekken kunnen naasten de belangen van een bewoner aankaarten als de bewoner dat niet meer zelf kan. Bewoners die nog zelf hun belangen kunnen bespreken, zijn aanwezig bij de evaluatiegesprekken. Voor de bewoner is de mogelijkheid van eigen regie over leven en welbevinden leidend, ook bij de zorg in de laatste levensfase

Behandelwensen en wensen van de bewoner betreffende het einde van het leven worden uitvoerig besproken met de familie en de huisarts. Dit wordt vastgelegd in zowel Zorgrapportage als wel in het medisch dossier van de huisarts. Bij de intake zijn hiervoor speciale formulieren beschikbaar De keuzes die de bewoner en zijn vertegenwoordiger hierin hebben vastgelegd worden in de evaluatiegesprekken besproken.

We beseffen dat dementie een progressieve en palliatieve aandoening is, die de dementerende steeds zorgafhankelijker maakt. We willen niet zozeer de autonomie van de bewoner herbevestigen of herstellen, maar zorgen dat er betekenisvolle hulprelatie ontstaat, een zorgzame betrekking. Wij vatten daarom eigen regie op als niet gedwongen worden en als ruimte voor eigenheid. Wij willen een nieuw thuis bieden. Een thuis waar de bewoner geborgenheid ervaart, zich gezien en gehoord voelt en in tel is. Samen vormen we een woon- en leefgemeenschap, waarbij ook de verzorgenden gezien worden als huisgenoten. We laten ons primair leiden door de eigen wensen van de bewoner. Daarbij geldt als uitgangspunt: liever zelf laten doen dan overnemen.

In de besprekingen met de medewerkers is welzijn van onze bewoners een belangrijk gespreksonderwerp. Wij zien de bewoners als volwaardig en gelijkwaardig.

 

Zorgdoelen

Een Herbergier wordt gekenmerkt door persoonsgerichte zorg. De medewerkers gaan eerst een relatie aan en werken vanuit deze relatie.

In onze Herbergier vormt de bewonersovereenkomst en offerte die in het kader van de levering van PGB-zorg een eerste (voorlopig) zorgleefplan waarin de zorgafspraken en wensen ten behoeve van de individuele bewoner vastgelegd vanaf de eerste dag in de Herbergier.

De afspraken en zorg die hierin zijn opgenomen, worden verwerkt in Zorgrapportage.

De “Zorgkaart” en “Zorg en Risicokaart” worden volledig ingevuld. Hierin staan de dagelijks zorg, het welzijn en de risico’s voor de bewoner duidelijk en op maat beschreven. Bij veranderingen in de zorg of zorgbehoefte van de bewoner worden deze  ‘Zorgkaarten’ door de eerste verantwoordelijke van de bewoner of de zorgondernemer bijgewerkt.

Specifieke doelen worden vastgelegd in het formulier “Doelen”. Er wordt een doel met begin datum genoteerd het behaalde resultaat met de einddatum.

Incidenten worden gemeld in het “MIB” ( melding incident bewoner) formulier, waarbij de keuze gemaakt kan worden tussen ‘vallen’, ‘medicatie’ en ‘overige incidenten’. Datum en tijdstip van het incident worden genoteerd. Afhankelijk van het incident wordt benoemd : het incident, de locatie, de oorzaak, de naam van de betrokken medewerker en hoe het incident mogelijk voorkomen had kunnen worden. De melding wordt altijd automatisch doorgestuurd naar de zorgondernemer. Familie wordt ingelicht over het incident en het incident wordt gemeld op de tijdlijn van de bewoner. Om de zorg goed inzichtelijk te maken zijn er in het elektronische bewonersdossier ‘Zorgrapportage’ een aantal formulieren:

 • Hulpmiddelen: Hierin wordt per bewoner informatie over de gebruikte hulpmiddelen vastgelegd.
 • Medisch rapport:  Hierin worden afspraken met andere zorgverleners per bewoner vastgelegd en blijven overzichtelijk bewaard.
 • Meetwaarden: Hierin worden per bewoner gegevens over o.a. gewicht, bloeddruk en bloedglucose vastgelegd.

 

 • Mogelijk onvrijwillig zorg:, Hierin wordt, indien gebruik gemaakt wordt van een

vrijheidsbeperkende maatregel, vastgelegd waarom deze maatregel wordt toegepast, wie

toestemming heeft verleend en voor hoelang deze maatregel van toepassing is of wanneer de  maatregel geëvalueerd wordt.

Stemmingskaart: Dit formulier wordt ingevuld bij afwijkend gedrag van de bewoner, zodat inzichtelijk wordt hoe vaak en wanneer dit gebeurt zodat er een plan gemaakt kan worden wat ongewenst gedrag kan doen verminderen en de kwaliteit van leven van de bewoner bevorderen.

 • Urineonderzoek: Dit formulier wordt ingevuld wanneer de urine van de bewoner wordt onderzocht met als doel zicht te krijgen op het aantal urineweginfecties van een bewoner. Een plan wordt gemaakt om het aantal urineweginfecties te verlagen.
 • Periodieke evaluaties: Dit formulier wordt per kwartaal ingevuld ter voorbereiding op het evaluatiegesprek met de wettelijke vertegenwoordiger van de bewoner. Tijdens het gesprek wordt het formulier compleet gemaakt met de gemaakte afspraken en de datum voor de volgende evaluatie. Dit formulier wordt vervolgens getekend door de wettelijke vertegenwoordiger van de bewoner en als document opgeslagen in het elektronisch bewonersdossier.

Indien het de kwaliteit van leven bevorderd, worden er specifieke zorgdoelen gesteld inzake aspecten van ziekte zoals diabetes, hartfalen en COPD.

Waar nodig worden aspecten als medicatie, dieet, continentie, risicoanalyse op urineweginfectie en primaire hulpvragen als zorgafspraken verwoord in Zorgrapportage.

Om het risico van medicatiefouten te verkleinen wordt gebruik gemaakt van N-Care (digitaal toe-dienregistratiesysteem voor medicatie). De medicatie wordt hierin afgetekend waardoor de kans op toedieningsfouten wordt verkleind. De apotheek zorgt dat de medicatie die door de arts is voorgeschreven op juiste wijze , met de juiste dosis en deeltijd, in N-Care wordt gezet.

Om gezondheidsproblemen vroegtijdig te signaleren of te voorkomen komt een vaste huisarts van Praktijk ‘De Gravin” iedere 2 weken langs.

Via de huisarts(en) kunnen wij een consult aanvragen bij de Specialist Ouderengeneeskunde (SOG). Het belangrijkste doel van deze bespreking is om mogelijk niet zinvolle en/of risicovolle medicatie af te bouwen of te stoppen.

Wekelijks ( elke woensdag) komt de fysiotherapeut langs op consult basis en kan laagdrempelig ingezet worden bij bewoners met een nieuw probleem aan het bewegingsapparaat.

Indien nodig komt de ergotherapeut op consult basis.

Begin 2021 hadden een aantal bewoners last van huidproblemen bij gebruik van het incontinentie materiaal van het merk Sensi lind. De firma Elder Care kan alleen hun huismerk Sensi lind leveren.

In april 2021 is er daarom een verandering geweest van leverancier. Vanaf april 2021 levert de firma One Med de incontinentie materialen. Bij firma One Med kan uit een ruim assortiment gekozen worden zodat elke bewoner het incontinentie materiaal krijgt wat het beste past bij zijn of haar individuele situatie. De kwaliteit van kennis van de medewerkers op het gebied van incontinentie materialen is bevorderd d.m.v. een bijscholing , verzorgd door de firma One Med in samenwerking met de firma Abena.

Voor de levering van hulpmiddelen zoals hoog-laag bedden, tilliften e.d. is de keuze gemaakt om de firma Joerns als voorkeursleverancier te kiezen boven de Vegro. De keuze is gemaakt omdat de kwaliteit van de hulpmiddelen die geleverd worden door de firma Joerns van een aanzienlijk betere kwaliteit zijn.

De gevolgen van gebitsproblemen of ontstekingen in mond en kaak worden vaak onderschat of niet onderkend bij kwetsbare ouderen. In 2021 hebben wij vanwege het belang van de algehele gezondheid de aandacht voor mondzorg van onze bewoners geïntensiveerd. Wij bieden onze bewoners de mogelijkheid van mondzorg in onze Herbergier door een “mobiele” tandarts. Deze tandarts is gespecialiseerd in mondzorg bij mensen met dementie en verzorgt preventief en curatieve mondzorg. Deze mondzorg wordt voor een belangrijk deel vergoed uit de zorgverzekering van de bewoners.

De medewerkers beschrijven dagelijks verleende zorg aan de bewoners en bijzonderheden in Zorgrapportage zodat iedereen naast de mondelinge overdrachtsmomenten bij het eind/begin van de dienst kennis kan nemen va de stand van zaken rondom (de zorgdoelen van) de bewoners.

 

Resultaten:

De persoonsgerichte zorg is het afgelopen jaar verbeterd.

 • Alle papieren bewonersdossier zijn volledig gedigitaliseerd.

Het gebruik van het digitale bewonersdossier (Zorgrapportage) is geoptimaliseerd en uitgebreid met meerdere formulieren waardoor problemen en behoeftes van de individuele bewoner beter in beeld kunnen worden gebracht en doelen geformuleerd en opgevolgd kunnen worden. Hierdoor verbeterde in 2021 de afstemming van de zorg op de behoeftes van  individuele bewoner en bevorderde dit het welzijn en de kwaliteit van leven van de bewoners van Herbergier Tiel.

De kennis van de medewerkers in de achtergrond van de bewoners  werd vergroot.

 • Het digitale afteken systeem N-Care is volledig geïntegreerd in de werkwijze van de Herbergier Tiel en zorgt voor een verlaging van het risico op medicatiefouten.

Ondanks gebruik van dit systeem zijn er nog 25 meldingen van medicatiefouten gemaakt in 2021.

 

 

 

 • Ieder bewoner heeft een medewerker (meestal 2 medewerkers) als eerste verantwoordelijke (EVV’er). Deze houdt het  welzijn van de bewoner in de gaten, onderhoudt contact met de familie over benodigdheden voor de bewoner en bespreekt kleine problemen.

Tijdens de periodieke evaluatie is hij/zij aanwezig bij het gesprek tussen de zorgondernemers en de wettelijke vertegenwoordiger van de bewoner (en de bewoner zelf). De EVV’er zorgt voor een veilige, vertrouwde omgeving en geborgenheid  voor de bewoner.

 • De zorgondernemer doet zo nodig lichamelijk onderzoek bij de bewoner en onderhoudt in haar functie van Verpleegkundig Specialist AGZ  het contact met de huisarts en specialist ouderen geneeskunde. Zij denkt actief mee in het noodzakelijk medisch handelen ter verbetering van de kwaliteit van leven van de bewoner en biedt indien nodig 24 uur per dag verpleegkundige zorg op maat.
 • Het laagdrempelige  tweewekelijkse bezoek van de huisarts zorgt er voor dat zowel lichamelijke en geestelijke problemen op korte termijn besproken kunnen worden, de huisarts de bewoner zelf kan beoordelen en daarnaast de bewoners ook goed kent doordat hij ze met regelmaat ziet en bespreekt met de zorgondernemer.
 • In 2021 is het aantal mensen met huidproblemen bij gebruik van incontinentiemateriaal aanzienlijk afgenomen door gebruik van materialen passend bij de individuele bewoner.
 • De bewoners die als hobby of beroepsmatig geschilderd en/of geboetseerd hebben bieden we deze activiteiten tot plezier van deze bewoners onder begeleiding individueel en in de groep aan.
 • Er is een bewoner die tuinieren en bloemschikken erg leuk vindt. Deze bewoner gaat nu iedere week bloemen op de markt kopen en schikt een aantal boeketten in onze Herbergier. Omdat dit aanstekelijk werkt bij andere bewoners wordt er periodiek met meerdere bewoners bloemstukjes gemaakt.
 • Individueel of in kleine groepjes worden, passend bij de mogelijkheden van de bewoners kennisspelletjes en gezelschapsspellen aangeboden.
 • In de Herbergier zijn de verschillende ruimtes van de Herbergier actief in gebruik genomen om in kleine groepjes of individueel met de bewoners activiteiten te doen of een aandachtmoment te creëren.

 

 

 

Wonen en Welzijn

 

Zingeving

Binnen Herbergier is er aandacht voor zingeving, wij maken tijd om te spreken over het leven en de dood, over verdriet en het verlies van dierbaren en van autonomie. Wij laten onze bewoners weten dat wij van ze kunnen leren, dat ze er toe doen. Dit doen we door één op één met een bewoner in gesprek te gaan met een fotoalbum, een beschreven levensverhaal, muziek of een actuele gebeurtenis in het nieuws of in de familie en kennissenkring.

 

Zinvolle tijdbesteding

In onze Herbergier wordt een reeks aan activiteiten aangeboden zowel één op één als in groepsverband. Bij zinvolle tijdsbesteding gaat het om aandacht en ondersteuning van activiteiten die voor de cliënt het leven de moeite waard maken en die bij hem of haar passen.

Activiteiten zijn boodschappen doen, gymnastiek, wandelen, fietsen op de duo fiets, koffie drinken/lunchen/uit eten in de stad, op pad met een kleine groep in de Betuwe, kersen plukken en eten, naar een concert of theater. In 2021 was er door de Lock downs in bepaalde periodes een beperking in de activiteiten buitenshuis. In deze periodes hebben we de afwisseling in activiteiten binnenhuis verder uitgebreid. Er werden onder andere Oud Hollandse spelletjes gedaan in huis en buiten in de tuin, er werden kennispelletjes gespeeld, muziek gemaakt, bloemgeschikt en getekend en geschilderd, enz. Ook werden er thema avonden georganiseerd gebaseerd op de cultuur, het eten en drinken en de muziek van verschillende landen. Net als andere jaren hebben we een leuke kerstmarkt georganiseerd voor onze bewoners.

Boetseren is een nieuwe activiteit die in 2021 onder begeleiding van een vrijwilligster is opgestart. Deze activiteit was met name bedoeld voor 3 bewoners die in het verleden zeer actief met boetseren / keramiek aan de slag waren geweest, maar ook andere bewoners die het fijn vonden om te boetseren konden bij deze activiteit aansluiten.

Van maart tot en met december is OKIDO ( muziek d.m.v. keyboard en zang)  vier keer een ochtend in de Herbergier geweest.

In de zomer hebben we een aantal leuke autoritten gemaakt in de Betuwe met een gehuurde bus.

In september 2021 zijn we met 11 bewoners , 3 medewerkers, 1 vrijwilliger en 2 zorgondernemers  een dag naar Ouwehands Dierenpark geweest.

Bewoners helpen, als ze dat willen bij het koken en de was. Eén bewoner is actief in de tuin en verzorgd ons huis van mooie zelfgeschikte boeketten.

 

 

 

Schoon en verzorgd lichaam plus verzorgde kleding

Er wordt aandacht besteed aan de eigen wensen en behoeften van de bewoner in overleg met de contactpersonen (meer of minder douchen, wensen met betrekking tot kleding, kappersbezoek en pedicure aan huis). De kapper, pedicure en tandarts komen één x per zes weken in de Herbergier en bewoners kunnen, indien gewenst, gebruik maken van de geboden diensten.

In de Herbergier Tiel vinden we een goede verzorging erg belangrijk. Dagelijks worden de bewoners zo nodig geholpen bij het wassen/douchen en aankleden zonder de zelfredzaamheid uit het oog te verliezen. De bewoner ziet er uit om door een ringetje te halen. (haren schoon en gekamd, tanden gepoetst, geschoren en kleding fris ruikend en zonder vlekken).

Er is veel aandacht voor de huidverzorging van de bewoners en mogelijke smetplekken of andere huidaandoeningen worden snel onderkent en behandeld.

 

Familieparticipatie en inzet vrijwilligers

Doordat ook 2021 nog in het teken stond van COVID is er maar beperkt participatie geweest van de familie bij activiteiten.

Een enkele keer heeft een familielid meegeholpen bij een activiteit. (Kersen plukken, dierentuinbezoek, uitje in de Betuwe)

Op 11 juli vond de familiedag plaats met eten en livemuziek in de tuin van de Herbergier Tiel. De familie is bij deze bijeenkomst in de gelegenheid gesteld om actief mee te denken over de activiteiten bij de Herbergier.

In 2021 is er een start gemaakt met 1 maal per kwartaal een evaluatie gesprek met de familie of vertegenwoordiger van de bewoner. In dit gesprek wordt zowel  de zorg en de wensen van de bewoner besproken als wel de participatie wensen en mogelijkheden van de familie.

In 2021 zijn er 3 vrijwilligers actief geweest in Herbergier Tiel. Eén vrijwilligster komt (vanaf april) elke week op woensdag in de Herbergier en doet wisselende activiteiten (zoals wandelen , gedichten lezen, muziek maken/ zingen, praatje maken, er op uit in de Betuwe enz.) met de bewoners zowel één op één als in een kleine groep.

Eén vrijwilligster komt 1x per maand op woensdagmiddag en gaat met één van de bewoners iets gezelligs doen zoals wandelen, fietsen op de duo fiets, Koffie drinken op een terrasje ,een praatje maken op de kamer, een fotoalbum bekijken of praten over vroeger. Zij schenkt met name aandacht aan bewoners met weinig tot geen sociale contacten.

Een derde vrijwilligster komt 1 x in de 2 weken op de vrijdagmiddag boetseren met de bewoners en zorgt voor alle benodigde materialen. Zij werkt met een vast groepje van 3 bewoners die zich in het verleden veel met boetseren en keramiek hebben bezig gehouden. Af en toe sluiten er één of twee andere bewoners aan bij deze activiteit.

 

 

 

Wooncomfort, gastvrijheid en maaltijden

In Herbergier Tiel is er op alle uren van de dag altijd bezoek mogelijk. Wel speelde in 2021 COVID nog een belangrijke rol bij het toelaten van het aantal bezoekers tegelijk in de Herbergier.

Om het risico op besmetting met COVID laag te houden, hebben we het bezoek gevraagd vooraf te bellen en hebben het aantal bezoekers per dagdeel gehanteerd. Hierdoor bleef er een goed overzicht op het aantal bezoekers in huis en hebben we in COVID buiten de deur kunnen houden.

Mee-eten in de Herbergier kon in het afgelopen jaar door Corona  alleen georganiseerd worden in het appartement van de bewoner en in de Regentenkamer.

De maaltijden worden dagelijks vers bereid door de kok in de open keuken. De ingrediënten worden dagelijks in samenspraak en in samenwerking met de bewoners ingekocht, en waar mogelijk helpen bewoners de kok mee met de bereiding van de maaltijden.

In 2021 zijn, vanwege het verhoogde risico op COVID, de bewoners minder vaak mee geweest naar de winkel voor inkopen van de maaltijden en is zijn levensmiddelen meerdere malen per week bezorgd door Albert Heijn, zodat er altijd verse producten aanwezig waren in de Herbergier.

Onze medewerkers hebben geen pauze in een kantoor o.i.d. Ze genieten hun pauze door samen met de bewoners koffie/thee te drinken of door ook even te ontbijten bij de anderen. Tijdens de maaltijden eten de medewerkers en de vrijwilligers mee met de bewoners.

 

Schoonmaak en inrichting

In Herbergier Tiel is er veel aandacht voor rust, regelmaat en reinheid. Iedere bewonerskamer wordt wekelijks goed schoongemaakt door de huishoudelijk medewerkster. Na de dagelijkse zorg wordt door de zorgmedewerker het toilet en de douche schoongemaakt, de kamer gelucht en netjes achter gelaten.

De algemene toiletten worden dagelijks volgens rooster meerdere malen per dag gereinigd. De vloer van gezamenlijke huiskamer, Regentenkamer, woonkeuken en gang beneden van de Herbergier wordt in de nachtdienst  schoongemaakt. De kok maakt dagelijks de keuken schoon en komt 1 x per week 2 uur eerder om de keuken een grote schoonmaakbeurt te geven.

De huishoudelijk medewerkers werken totaal 50 uur per week in de Herbergier en houden volgens een vast rooster de verdere zaken in de algemene ruimtes van de Herbergier schoon.  De was wordt door de huishoudelijk medewerkers per bewoner apart gedaan volgens weekschema en zo nodig vaker.

De inrichting van de Herbergier is huiselijk, sfeervol en comfortabel. Er zijn verschillende gezellig ingerichte ruimtes (woonkamer, Regentenkamer, woonkeuken en bibliotheek) met  zitjes en eettafels zodat iedere bewoner de keuze heeft op welke plek te gaan zitten, afhankelijk van de individuele behoefte aan rust dan wel contact met anderen. In de zomer nodigt de tuin uit om alleen of samen te vertoeven en biedt voldoende zon, schaduw en overdekte zitgelegenheden. Bij de trap op de eerste etage is in december 2021 een hekje geplaatst om risico op ongelukken te voorkomen.

Veiligheid

Medicatieveiligheid

De huisarts schrijft, als hoofdbehandelaar, de medicijnen voor. De apotheek is verantwoordelijk voor het beschikbaar stellen van de medicatie en Herbergier Tiel is verantwoordelijk voor het gereedmaken en toedienen van medicatie. De huisarts evalueert de werking van de medicijnen. Dit doet hij in samenspraak met de bewoner, diens familie, de apotheker en de Verpleegkundig Specialist van de Herbergier. De wijze waarop het traject van levering naar toediening verloopt, is beschreven in het medicatiebeleid. In iedere dienst is een VIG-er of verpleegkundige aanwezig die voor gereedmaken en toedienen verantwoordelijk is. De Herbergier krijgt de medicijnen per giftmoment zo mogelijk via baxter weekrollen, op naam van de bewoner, aangeleverd van de apotheek. De apotheker zorgt tevens voor actuele aftekenlijsten in N-care, het digitale toedienregistratiesysteem. Risicovolle medicatie wordt in dit systeem dubbel afgetekend.. Opiaten worden in een afgesloten kast en een afsluitbaar kistje bewaard. Tevens zijn er voor opiaten tellijsten aanwezig, waarbij een dubbele controle vereist is.

Twee medewerkers van de Herbergier hebben bevoegdheid medicatie te bestellen via N-Care. Deze medewerkers houden ook de houdbaarheidsdatum in de gaten en dragen zorg voor de retour medicatie die in een afgesloten kast bewaard wordt. Medicatie die gekoeld bewaard moet worden, bevindt zich in een medicijnkoelkast in een afgesloten ruimte. De temperatuur wordt gelogd en een alarm waarschuwt wanneer de koeling uitvalt.

Nieuwe medicatie wordt altijd d.m.v. een recept voorgeschreven door de huisarts.

Medicatiefouten worden altijd in een incidentmelding geregistreerd en meegenomen in de periodieke evaluaties van incidentmeldingen.

 

Decubituspreventie

Dagelijks is er tijdens de ADL aandacht voor de huidconditie van bewoners. De focus ligt vooral op decubituspreventie. Onze medewerkers zijn bekend met de risico’s van het oplopen van decubitus. Bij bedlegerigheid worden er indien nodig passende maatregelen genomen, b.v. inzet van een AD matras In sommige gevallen wordt in overleg met AD-deskundige van het leveringsbedrijf een AD matras ter preventie aangevraagd, Er wordt wisselligging gegeven en er wordt gekeken naar de voedingstoestand van de bewoner. Bij bewoners die rolstoelafhankelijk zijn, wordt goed gekeken naar het eventuele risico op decubitus en waar nodig interventies ingezet. (bijvoorbeeld door de inzet van een speciaal AD-kussen). In 2021 zijn er geen gevallen van decubitus voorgekomen.

Gemotiveerd gebruik vrijheidsbeperkende maatregelen

De Herbergier wordt gekenmerkt door het open deuren beleid. In de Herbergier is er altijd de mogelijkheid voor bewoners om naar buiten te gaan. De deuren zijn open. Vrijheid van de bewoner is een groot goed. Als Herbergier hebben we ook de verantwoordelijkheid te zorgen voor de veiligheid van de bewoners. De balans tussen beiden is steeds een afweging die zorgvuldig moet gebeuren samen met bewoner en vertegenwoordigers.

 

 

Wanneer uit veiligheidsoverwegingen er toch gekozen moet worden voor enige vorm van vrijheidsbeperkende maatregelen, dan wordt dit alleen na overleg met betrokkenen en huisarts en  eventueel betrokken SO gedaan. De genomen maatregelen zijn altijd tijdelijk, zo kort mogelijk en gericht op het individu.

In Herbergier Tiel zijn in 2021 algemene veiligheidsmaatregelen ingevoerd, die eventueel tot de vrijheidsbeperking zou gerekend kunnen worden, zoals een bewegingsmelder en camera bij de voordeur. Deze bewegingsmelder is in 2021 periodiek gebruikt en staat momenteel weer uit.

In 2021 waren er twee bewoners in de Herbergier gehuisvest die niet zonder begeleiding veilig naar buiten konden. Om ongelukken te voorkomen werd de bewegingsmelder aangezet zodat er een personeelslid samen met de bewoner naar buiten kon gaan of achter de bewoner aan kon lopen, waardoor de bewoner weer veilig thuis kwam.

In de nacht wordt bij enkele bewoners op verzoek van de bewoner en/of familie gebruik gemaakt van een babyfoon zonder camera. Dit o.a. om het valrisico in de nacht te verkleinen en de bewoners tijdig te kunnen helpen met de toiletgang of bij benauwdheid, niet lekker voelen enz..

Het gebruik/ nut  van de babyfoon werd tijdens elke periodieke evaluatie (elke 3 maanden) besproken met de wettelijke vertegenwoordig en indien mogelijk gestopt.

In 2021 hebben we in Herbergier Tiel geen gebruik gemaakt van spotters voor de bewoners. Wel vinden wij het een goed hulpmiddel waardoor actieve bewoners die in staat zijn veilig naar buiten te gaan , maar moeite hebben met het terug vinden van de weg naar huis, de vrijheid om zelfstandig kunnen gaan wandelen als er een behoefte is. Wij zien dat niet als vrijheidsbeperking, maar als vrijheidsverruiming. .

 

Preventie van acute ziekenhuisopnamen

De vaste huisarts van praktijk ‘De Gravin’ legt tweewekelijks een visite af. Met deze huisarts bespreekt zorgondernemer tijdens deze visite de fysieke en mentale gezondheid van de bewoners. Dertien van de zeventien bewoners van de Herbergier Tiel zijn patiënt bij deze praktijk. Drie bewoners zijn patiënt bij de huisartsenpraktijk Drumpt. De zorgondernemer heeft periodiek overleg met de praktijkondersteuner(POH) ouderengeneeskunde en indien nodig met de huisartsen van deze praktijk .  Eén bewoner is patiënt bij Eerstelijns gezondheidszorg. Bij gezondheidsproblemen  vragen wij deze huisarts in consult vragen.

Wanneer een bewoner in de Herbergier komt wonen wordt het beleid rondom calamiteiten besproken en vastgelegd  met bewoner en familie. Er wordt geïnformeerd naar het bestaan van een wilsverklaring en welke wensen er zijn t.a.v. reanimatie en ziekenhuisopname.
Uiteraard kunnen zich altijd situaties voordoen die vragen om een acute opname (bv bij fracturen). In 2021 is er drie keer sprake geweest van een acute (ongeplande) ziekenhuisopname. Twee keer na een val waardoor een operatie nodig was voor herstel van de heup. Eén keer i.v.m. hartfalen en de bewonerswens voor een actief behandelbeleid.

 

 

 

Leren en werken aan kwaliteit

a. Kwaliteitssysteem

Elke twee jaar vindt een kwaliteitstoets van de zorg plaats binnen de Herbergiers door een onafhankelijke partij (ARGO). Het onderzoek bestaat uit een vragenlijst afgenomen bij de vertegenwoordigers van onze bewoners. Deze toetsing heeft plaatsgevonden in november 2019. In 2021 heeft er geen onderzoek plaatsgevonden in Herbergier Tiel i.v.m. de overname en start van nieuwe zorgondernemers in maart 2021.

Wel heeft er vanuit de franchiseorganisatie een 0 -meting plaats gevonden. Voor ons gaf de toetsing houvast en bevestiging om verder te gaan op de manier waarop we bezig zijn en gaf het ook voldoende informatie om op onderdelen de kwaliteit van onze zorg en dienstverlening  te verbeteren. In 2022 zal de tweejaarlijkse audit  plaatsvinden.

 

b. Jaarlijks geactualiseerd kwaliteitsplan en kwaliteitsverslag

Ondanks dat het maken van een kwaliteitsverslag niet past bij ons als kleinschalige woonvoorziening en ook niet bij pgb-gefinancierde zorg en dit een flinke verzwaring van onze administratieve lasten betekent, hebben wij toch de kwaliteit van de zorg geleverd in 2021 in Herbergier Tiel zo goed mogelijk in kaart gebracht.
 

Continu werken aan het verbeteren

Wij willen een organisatie zijn waar de mensen die bij ons komen wonen zo lang mogelijk de regie kunnen behouden over het eigen leven, het leven kunnen blijven leven zoals thuis en wonen in een herkenbare, geborgen en warme omgeving. Dat gaat niet vanzelf. Om dit te bereiken moeten we als organisatie willen leren, om te beginnen leren van elkaar. Wij zorgen voor voldoende momenten om met het team stil te staan bij de kwaliteit van zorg en dienstverlening in de Herbergier. Dit gebeurt in een 6 wekelijks medewerkers overleg en ook tijdens trainingen die we met elkaar volgen.

In 2021  zijn de volgende trainingen gevolgd door de medewerkers en zorgondernemers:

 • BHV juni 2021 ( hele team)
 • Scholing incontinentie ( juli 2021)
 • Film ‘WEI’, samen met het personeel van de Herbergiers uit ons lerend netwerk. (Oktober 2021)
 • Scholing urineweg infectie ( november 2021)

De zorgondernemers hebben:

 • een door de DDN georganiseerde ‘leerdag’ voor beginnende ondernemers bijgewoond om ervaringen uit te wisselen en van elkaar en de aanwezige ervaren Herbergiers te leren.
 • een workshop van Gerben Bergsma over onbegrepen gedrag gevolgd
 • een Masterclass van Gerben Bergsma gevolgd om tot persoonsgerichte zorg te komen.

De zorgondernemers  maken deel uit van een Lerend Netwerk

De zorgondernemers zijn aangesloten bij een regionale intervisiegroep van verschillende collega Herbergiers. In de loop van de tijd heeft deze groep zich verder uitgebreid en ontwikkeld tot een lerend netwerk. Ons Lerend Netwerk bestaat nu uit zes verschillende zorgorganisaties. Maandelijks komen wij bijeen om overkoepelende zaken met elkaar te bespreken en te delen. Vaste onderdelen van de agenda zijn tijdens deze bijeenkomsten: het bespreken van incidenten die zich hebben voorgedaan in de afgelopen periode en casuïstiek waarbij vrijheidsbeperkende maatregelen noodzakelijk lijken. Het doel hiervan is om ervaringen te delen, van elkaar te leren en elkaar te adviseren om dergelijke situaties te voorkomen.

Afgelopen jaar zijn wij 10 x aanwezig geweest bij de gesprekken met ons lerend netwerk. Twee keer per jaar worden er themadagen voor alle Herbergiers  georganiseerd. Tijdens deze themadagen vindt verdieping plaats en is er gelegenheid om ervaringen te delen.

 

Leiderschap, governance en management

Herbergier Tiel is een onderneming die wordt geleid door een echtpaar waarvan de één verpleegkundig specialist is en de ander register accountant.  Deze beroepsachtergrond maakt het mogelijk een duidelijke onderlinge verdeling van de verantwoordelijkheden in de onderneming te realiseren.

 

Het faciliteren en in hun kracht zetten van de medewerkers is de primaire taak van ons als zorgondernemers. Wij zorgen voor voldoende ondersteuning maar bieden ook de mogelijkheid tot het volgen van opleiding, scholing en creativiteit.

Een Herbergier maakt als franchisenemer deel uit van franchiseorganisatie De Drie Notenboomen. De franchisegever draagt zorg voor de begeleiding van zorgondernemers in het ondernemerschap. Ook worden de diensten van o.a. een accountant, HR en e-learnings aangeboden.

Dankzij de kleine schaal in een Herbergier kunnen de zorgondernemers als eindverantwoordelijken direct persoonlijk contact hebben met de bewoners, de familie en de medewerkers. Als zorgondernemer wonen wij in de Herbergier en zijn dus altijd dicht bij het primaire proces en de werkvloer.

Medezeggenschapsorganen, cliëntenraden of bestuurlijke tussenlagen zijn niet passend bij de kleinschaligheid van de Herbergier. De PGB-constructie zorgt voor directe invloed van de budgethouder en zijn vertegenwoordiger op hetgeen hij/zij aan zorg en begeleiding inkoopt.

 In 2022 zal een Raad van Toezicht worden ingesteld die toeziet op zorg en financiën.

 

 

Personeelssamenstelling

In de Herbergier is er voldoende en bekwaam personeel. Er is een mix van opleidingsachtergronden en het takenpakket van medewerkers is breder dan in de meeste verpleeghuizen. Naast persoonlijke verzorging bieden de medewerkers ook ondersteuning aan familie, activiteiten aan en doen huishoudelijke activiteiten zoals schoonmaken, boodschappen doen en het bereiden van de maaltijd.

in onze Herbergier zijn er gedurende de dag steeds minimaal vijf en in de avond vier medewerkers aanwezig die gezamenlijk de zorg en begeleiding van 16  bewoners op zich nemen. In de nacht is er een wakkere nachtdienst . De zorgondernemers wonen in de Herbergier en zijn dag en nacht paraat bij calamiteiten. Bij afwezigheid van de zorgondernemer is de verpleegkundige van de Herbergier de 1e achterwacht. Daarnaast is de verpleegkundige van het Thomashuis bereikbaar bij problemen. Ook is er een contract met thuiszorg SZR zodat verpleegkundige achterwacht ten alle tijden geborgd is bij afwezigheid van de zorgondernemers.

Bj de start in 2021 bestond het team uit 20 vaste zorg medewerkers, 3 medewerkers in de huishouding, 2 BBL leerlingen (in totaal 25 medewerkers / 16,4 fte) en 5 BOL stagiaires en op 16 bewoners.

Eind 2021 was de samenstelling als volgt:

Afbeelding verwijderd.

Naast deze vaste medewerkers zijn er 9 BOL -studenten die stage lopen.

 

In 2021 zijn 3 zorgmedewerkers en 2 facilitaire medewerkers uit dienst gegaan waarvoor nieuwe medewerkers zijn aangetrokken. Daarnaast zijn 3 BBL-leerlingen in dienst gekomen.

 

 

Gebruik van hulpbronnen

 

Gebouwde omgeving

Net als alle Herbergiers is onze Herbergier een karakteristiek pand op een bijzondere plek. Alle bewoners  hebben een ruim eigen appartement met een eigen douche en toilet. Het appartement is gemeubileerd met hun eigen vertrouwde meubels. Op de begane grond is er een ruime gezamenlijke woonkamer, eetkeuken en een rustruimte met een kleine bibliotheek. Daarnaast is er een algemene badkamer die omgetoverd kan worden in een snoezelruimte. Alle bewoners kunnen gaan en staan waar ze willen en kunnen optimaal genieten van de mooie tuin rondom de Herbergier.

Bewoners die niet meer mobiel zijn worden geholpen met een tweetal tilliften en een brancarddouche.

 

Professionele relaties

Omdat in een Herbergier geen behandelfunctie wordt aangeboden zijn we voor behandelfuncties aangewezen op de eerste lijn. Er is een professioneel samenwerkingsverband met huisartspraktijk “De Gravin” en apotheek Drumpt alsmede de Stichting Zorgcentra Rivierenland. Verder is er een vaste fysiotherapeut en ergotherapeut werkzaam bij de Herbergier vanuit de eerste lijn.

Bij specifieke problematiek kan via de huisarts een  vaste SOG of psycholoog worden ingeschakeld.

Er is een abonnement op de Vilans-protocollen afgesloten door de franchise organisatie. Hierdoor zijn voor medewerkers van de Herbergier deze up-to-date gehouden protocollen altijd te raadplegen.

Herbergier Tiel is een erkent SBB leerbedrijf en heeft goede contacten met de MBB scholen in zeer ruime omgeving van Tiel.

Verder wordt er contact gehouden met de firma One Med. Dit is onze leverancier van de incontinentiematerialen en met de firma Joerns, voor de levering van hulpmiddelen.

 

ICT

In 2021 hebben wij het elektronisch bewoners dossier geoptimaliseerd door het toevoegen van nieuwe applicaties en alle papieren dossiers verwerkt in het elektronische bewonersdossier. Dit heeft het methodisch werken bevorderd.

Door het personeel zijn twee  I- pads in gebruik. Eén voor het rapporteren en lezen in het elektronisch bewoners dossier en één I-pad voor het aftekenen van de medicatie in N-Care. Ncare is het digitale toedienregistratiesysteem.

Er is één laptop aanwezig voor het personeel op het kantoor in de Herbergier. De zorgondernemer hebben beiden een laptop in beheer voor het doen van de administratie.

Naast het elektronisch bewoners dossier ‘Zorgrapportage is het digitale rooster programma ‘Tactiplan’ in gebruik voor het maken van het dienstrooster en het registreren van de gewerkte-ziekte- en verlof-uren, van de medewerkers.

De financiële administratie wordt gevoerd in Exact-online. De salarisadministratie vindt plaats in Nmbrs.

Familie wordt op de hoogte gehouden van de belevenissen in de Herbergier d.m.v. foto’s op een beveiligde besloten Facebook pagina en d.m.v. een nieuwsbrief.

 

Domotica en hulpmiddelen

De camera bij de voordeur is in 2021 vervangen. Deze camera laat op een I-Pad in de keuken beelden zien van de bewegingen bij voordeur.

Financiën en administratie

Ten behoeve van onze financiële huishouding en administratie worden we net als de meeste andere Herbergiers ondersteund door Beuk accountants. De accountant verzorgt een benchmark, zodat de financiële resultaten van de Herbergier kunnen worden vergeleken met andere Herbergiers.

 

Kwaliteitsgegevens

De sectorpartijen (Patiëntenfederatie Nederland, LOC, Zorgverzekeraars Nederland, ActiZ, Zorgthuis.nl, V&VN en Verenso) zijn verenigd in de Stuurgroep Verpleeghuiszorg. Deze heeft bepaald met welke indicatoren de kwaliteit van zorg gemeten wordt. Indicatoren die bestemd zijn voor openbaarmaking kunt u terugvinden op de Transparantiekalender van het Zorginstituut.

 

 

Cliëntervaring - Kwaliteit 2021

 

Er is een vragenlijst is opgesteld op 27 januari 2022 en uitgezet bij de 16 vertegenwoordigers van onze bewoners.

 

Reactievolume

14 vertegenwoordigers hebben anoniem via Survey Monkey (online enquête platform) gereageerd in de periode van 1 tot en met 7 februari. Het reactievolume bedraagt derhalve 87,5%

 

Vragen

 

Vraag 1:   Verliep het maken van afspraken met de zorgondernemers goed in 2021? En kwamen de zorgondernemers/medewerkers gemaakte afspraken over tijden, tijdstippen en bereikbaarheid na?

Vraag 2    Hoe beoordeelt u de kwaliteit en (het effect van) de verzorging door de zorgondernemers/medewerkers in 2021?

Vraag 3    Behandelden de zorgondernemers/medewerkers u en/of uw familielid met aandacht in 2021? Gingen de zorgondernemers/medewerkers op een respectvolle manier met u en/of uw familielid om?

Vraag 4    Sloot de zorg in 2021 aan op wat u of uw familielid belangrijk vindt? Paste het bij de manier waarop u of uw familielid wil leven?

Vraag 5    Werd u gezien en gehoord in 2021? Werd er passend gereageerd op uw vraag of verzoek door de zorgondernemers/medewerkers?

Vraag 6    Vond u en/of uw familielid het gebouw, de voorzieningen en de omgeving prettig in 2021?

 

Uitkomsten

 

 

Delen: