We kijken vooruit.

Kwaliteitsplan Herbergier Vlijmen

1. Aanleiding
Herbergier Vlijmen bestaat nu ruim 5 jaar. In die 5 jaar hebben we voor zover wij weten goede zorg en begeleiding geboden aan al onze bewoners. Elders komen we nog terug op hoe we tot deze veronderstelling komen. Sinds januari 2017 is het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg in Nederland leidend voor hoe je als verpleeghuis (of leverancier van verpleeghuiszorg) tot goede kwaliteit probeert te komen. Wij hebben dit stuk samen met onze collega Herbergiers uit Tilburg en Boxtel doorgenomen en bekeken of onze werkwijze in lijn is met de eisen uit dit Kwaliteitskader. Wij kwamen tot de conclusie dat we zeker in de geest van dit stuk werken. Maar we volgen het kader niet op alle punten. Dit omdat wij toch op een andere wijze zorg verlenen dan in een gewoon verpleeghuis. Daarnaast maken wij net als verpleeghuizen dat zullen doen, keuzes. Alles tegelijk volledig uitwerken kan niet. Je loopt dan het gevaar dat je teveel met papieren bezig bent ten koste van de aandacht voor de bewoners. Samen met onze collega’s hebben we een lijst gemaakt van de onderdelen die het belangrijkste zijn om eerst uit te werken en op papier te zetten. Die onderwerpen komen in dit plan naar voren. Voor de overige onderdelen geven we aan wat we daar wel en niet mee gaan doen. Het door Herbergier Vlijmen onlangs opgestelde Plan van Aanpak is een onderdeel van ons kwaliteitsplan en is in de bijlage opgenomen. Dit stuk is opgesteld om de opgaven voor de korte termijn voor Herbergier Vlijmen op een rijtje te zetten.

2. Verantwoording
Herbergier Vlijmen is een zorgonderneming (VOF) en wij zijn franchisenemer. Onze franchisegever is DDN, die onder meer ook de Thomashuizen doet. Over ondernemen in de zorg is al jaren veel discussie en dat is de laatste tijd nog toegenomen door het faillissement van enkele ziekenhuizen en de gevolgen die dat allemaal heeft. Wij zijn op zich geen voorstander van marktwerking en ondernemerschap in de zorg. Het voornaamste argument tegen marktwerking is dat de afnemer (patiënt, bewoner) van de zorg niet voldoende inzicht heeft in de zorg die hij nodig heeft. Ook kan hij geen verantwoorde keuze maken omdat hij meestal niet in de positie is om keuzes te maken (urgentie, levensbedreigend, afhankelijkheid, wachtlijsten). Tegen het ondernemerschap zijn wij vanuit de solidariteitsgedachte. Eenieder die in ons land zorg nodig heeft moet de beste zorg kunnen krijgen die er is. Iemands financiële of sociale situatie mag daar geen rol in spelen. Elke euro die we uitgeven in de zorg moet om deze reden ook naar de zorg gaan en niet in winsten of hoge salarissen terecht komen. Hoe zien wij dan het zorgondernemerschap van onze Herbergier in Vlijmen? Wij vinden het grote voordeel van ondernemer zijn vooral het volgende. Wij kunnen helemaal zelf bepalen wat we allemaal voor onze bewoners moeten doen en vooral ook de manier waarop we dat doen. Dat doen we voor 100% zoals een bewoner dat zelf wil of zou willen en gewend is. Dit doen wij in opdracht van onze bewoners en familie, die bij ons gewoon de baas zijn. We werken immers met de gelden die de budgethouders aan ons toevertrouwen voor de zorg en begeleiding voor hun familielid. Maar hoe zit het dan met de te maken winst? Het doel van veel ondernemingen is winstmaximalisatie. Het doel van Herbergier Vlijmen is kwaliteitsmaximalisatie. Alle Herbergiers wonen bij de bewoners in hun kleinschalige woonvoorziening. Wij zijn dan ook 7 x 24 uur bereikbaar voor bewoners, familie, medewerkers en overige betrokkenen. We maken heel veel uren in de zorg en begeleiding van onze bewoners en in de ondersteuning en aansturing van alles wat in huis gebeurt. Dit doen we vanuit een hoge intrinsieke motivatie om echt veel voor onze ouderen met dementie te kunnen betekenen.

Aan dit streven naar maximale kwaliteit is gekoppeld uiterst verantwoord omgaan met de beschikbare middelen. Alleen dan krijgt kwaliteit betekenis. Wij verdienen dan ook normale salarissen en wat er overblijft is voor reserves en investeringen die aan de bewoners ten goede komen.

3. Wat vinden wij van belang bij kwaliteit
Kwaliteit is een moeilijk onderwerp en al helemaal niet eenduidig vast te stellen. Toch weerhoudt dat menigeen er niet van om uitspraken te doen over de kwaliteit van zorg. Wij hebben eerder in dit stuk ook al iets gezegd over de kwaliteit van zorg en begeleiding die wij zouden leveren. Naast ons streven om zo hoog mogelijke kwaliteit voor onze bewoners te bereiken gaat het ons er bij kwaliteit om: 1. hoe proberen wij kwaliteit te meten, direct en indirect en 2. wij willen permanent bezig zijn met de kwaliteit te monitoren en als het resultaat niet optimaal is dan gelijk bijstellen ipv alleen maar achteraf meten en 3. wie zijn de belangrijkste partijen met een mening over onze kwaliteit en 4. hoe leggen we verantwoording af over onze kwaliteit.

4. De uitwerking van het kwaliteitskader verpleeghuiszorg voor Herbergier Vlijmen in 2019.
In het kwaliteitskader gaat het om 8 onderdelen van verpleeghuiszorg, vier op het gebied van kwaliteit en veiligheid en vier randvoorwaarden. In dit stuk zullen we per onderdeel aangeven wat er al gerealiseerd is (dit kan dienen als verslag voorgaande jaren en 2018) volgens ons en daarna volgen onze plannen en doelen voor 2019.

4.1 Persoonsgerichte zorg en ondersteuning
In het kwaliteitskader worden hierbij vier sub-thema’s onderscheiden: compassie, uniek zijn, autonomie, zorgdoelen.
Hierbij staan per thema een aantal belangrijke aandachtspunten. Dit zijn allemaal punten die wij van groot belang vinden voor onze bewoners in Herbergier Vlijmen. Dit kunnen we alleen maar goed doen als al onze medewerkers en wij zelf de kwaliteiten in huis hebben om op de goede manier met onze bewoners om te gaan. Dit geldt voor echt voor iedereen. Op enkele onderdelen is er verschil tussen medewerkers. De ene heeft meer kennis en ervaring (leeftijd, diploma’s) dan de andere en ook is er verschil in het repertoire aan communicatieve en sociale vaardigheden dat men ter beschikking heeft. Hierbij is van belang dat als je iets niet zeker weet of dat je niet weet of de goede aanpak kunt vinden dat je dan naar een collega of zorgondernemer gaat die dan kan helpen. Je hoeft en kan niet alles weten. We hebben het allemaal moeten leren en we kunnen elke dag nog van elkaar leren. Maar wat we van iedereen 100% verwachten is een perfecte grondhouding (inlevingsvermogen, begrip, aandacht, etc.). De afgelopen jaren hebben we onze bewoners goed leren kennen en dat blijkt heel erg goed te werken. Je kunt dan echt veel meer voor en met bewoners doen. Maar er overlijden helaas bewoners (in 4 jaar tijd 11 of 12) en dan moet je de nieuwe bewoner weer opnieuw helemaal goed leren kennen. Dat heeft dan weer tijd nodig. Maar we hebben inmiddels 2 mensen die de Böhm opleiding hebben gedaan en dus een psychbiografie kunnen maken van een bewoner. Dat is een methode die echt tot betere resultaten kan leiden voor elke bewoner. Je weet meer va je bewoner en je kan tot een veel beter dagactiviteitenschema komen. Voor 2019 willen we meer medewerkers vaardig maken in het werken met deze methode. We hebben de afgelopen jaren veel training en scholing gedaan. Maar het afgelopen jaar hebben we veel personeelsverloop gehad. Deels om redenen die helemaal bij een medewerker lagen en een deel vanwege reden die in het werk of de beloning lagen. Daar zijn we zeer teleurgesteld over, maar we moeten verder. We proberen nog beter op te letten wie we binnenhalen en ook nog duidelijkerte zijn over de salarissen. Die zijn bij ons wellicht iets lager door het ontbreken van EJU en iets minder vakantiedagen, maar wij menen hier meer dan voldoende (inhoud werk, arbeidsverhoudingen, secundaire arbeidsvoorwaarden) tegenover te zetten. In 2019 gaan we   proberen hier nog meer duidelijkheid over te scheppen voor iedere medewerker afzonderlijk. Na deze (kleine) uitweiding, nu weer aandacht voor het zo goed mogelijk kennen van de bewoners. Voor nieuwe medewerkers heeft dat ook weer tijd nodig. Gelukkig hebben we dit jaar een groepje hele goede en ervaren nieuwe medewerkers in huis gekregen. Dat was in het begin wennen voor iedereen, maar inmiddels zijn bewoners ook al heel blij met hen. We kunnen ze nu ook niet nieuw meer noemen. Ons plan voor 2019 op dit punt is om de bewonersbesprekingen vaker en intensiever te gaan doen. Hier hebben we in het rooster ook tijd voor ingeruimd. Daarnaast zijn we in 2018 begonnen met een stukje van de opleiding gespecialiseerd verzorgende psychogeriatrie (een soort deelcursus voor alle medewerkers). Begin 2019 wordt dit afgerond met een aantal bewonersbesprekingen gebaseerd op deze aanpak onder leiding van de docente.
Dan nog het volgende over alle sub-thema’s. Er staan een aantal thema’s dubbel in en er komen ook een aantal op hetzelfde neer. Daarom zullen we ze niet allemaal behandelen. Ook het thema dat de zorgverlener respect moet hebben voor de client (bewoner bij ons) slaan we over. Dat vinden we hetzelfde al aan de slager vragen of hij het verschil weet tussen rundvlees en varkensvlees. Wie niet een intrinsieke houding heeft van maximaal respect voor de kwetsbare en afhankelijke (oudere) medemens valt bij ons buiten de boot.
Er zijn een aantal thema’s die bij ons extra aandacht krijgen vanwege het grote belang voor onze bewoners:
- de bewoner door en door leren kennen in de praktijk van alledag, via een hele uitgebreide levensgeschiedenis die wij van familie willen hebben en via veel praten met en aandacht voor familie;
- we blijven zoeken met bewoner en familie naar zinvolle (individuele) bezigheden, klein en groot, zodat elke dag voldoende beleefd wordt;
- bewoners die zich niet meer (verbaal) goed kunnen uitdrukken proberen we zich op een ander manier te laten uiten en geven we extra aandacht net als familie;
- het eigen leven op de eigen manier moet zoveel mogelijk in stand gehouden worden ondanks de beperkingen;
- met familie is heel veel informeel contact, maar ook regelmatig formeel om te bespreken of alles echt nog naar de zin gaat.

4.2 Wonen en welzijn
In het kwaliteitskader gaat hierbij om de volgende thema’s: zingeving, zinvolle dagbesteding, schoon en verzorgd lichaam plus verzorgde kleding, familieparticipatie en inzet vrijwilligers, wooncomfort.
Dit zijn stuk voor stuk belangrijke thema’s voor elke bewoner. Iedere bewoner heeft hierbij zijn eigen vragen, zijn eigen behoeften en zijn eigen ritme. Daar gaat het altijd om, voor iedere bewoner een goed leven en voor iedere bewoner een goede dag. Van groot belang vinden wij verder om elke dag (en ook door de dag heen) goed te observeren hoe de bewoner zich voelt en waar hij of zij van de gewone dingen van alledag af wil wijken of moet wijken. We hebben voor elke bewoner een dagstructuur waarin gezamenlijke en individuele activiteiten zijn opgenomen. Maar de ene dag wil de bewoner dat graag zo volgen de andere dag kan dat soms niet. Daarin volgen wij dan uiteraard de wat bewoner zelf aangeeft of laat blijken. Familie speelt hierbij ook vaak een rol. Wij vinden het heel erg belangrijk dat onze bewoners voldoende prikkels en activiteiten aangeboden krijgen. We geloven ook in veel bewegen, naar buiten gaan, muziek, etc. We hebben vaste activiteiten in de week zoals bijv. yoga, bewegen voor ouderen, zingen met koorleden, muziek olv een muziektherapeut, bloemschikken, knutselen en een vaste reminiscentieavond. Ook staat er elke maand minimaal een grote gezamenlijke activiteit op het programma, zoals optreden van muziekgezelschappen, naar concert, klankschalensessies, boottocht, Keukenhof, etc. Daarnaast bekijken we elke dag opnieuw afhankelijk van waar bewoners zin in hebben of juist niet wat we die dag gaan doen of niet. Er worden ook wel eens activiteiten afgezegd. Niets en zeker een dag of weekprogramma moet als een keurslijf werken. De afgelopen jaren hebben we echt een goed programma van losse en vaste en zeer gevarieerde activiteiten opgebouwd. Dit horen we telkens terug van bewoners, familie, vrijwilligers, medewerkers, bezoekers. Wat willen we daar het komende jaar dan nog verder in doen en bereiken. Allereerst willen we behouden wat we nu allemaal doen. We hebben ook dankzij een nieuwe collega een plan gemaakt voor meer muziek op individuele basis voor elke bewoner (eigen muzieklijst en I-pod). Daarnaast proberen we het hier en daar nog iets beter te doen. Dan zijn we daarnaast nog van plan om meer en betere activiteiten te gaan doen voor de bewoners die ver gevorderd zijn in hun dementie. We zijn bijv. al begonnen met individuele yoga, maar ook we willen hier nog veel meer aan gaan doen, te beginnen met onderzoeken van de mogelijkheden van de CRDL.
Bij de thema’s die genoemd worden bij wonen en welzijn staan ook een aantal punten die zo vanzelfsprekend zijn dat we het heel slecht zouden vinden als we daar apart aandacht aan zouden moeten besteden, bijv. een schoon en verzorgd lichaam, de ruimten zijn schoon, verzorgde kleding, vrijwilligers of professional zijn aanwezig om activiteiten te ondersteunen, medewerkers stimuleren bewoners om te bewegen. Hierbij zeggen we niet dat er garanties zijn op een perfect resultaat, maar wel dat dit in ieders doen en handelen zit ingebakken, mede door de genoten opleidingen en bijscholing. Met familie wordt uiteraard bekeken of dit allemaal naar wens gaat. Onder wonen en welzijn staan nog een paar punten waar we wat mee gaan doen in 2019. Wij vinden de aanwezigheid van vrijwilligers geen doel op zich. Inmiddels hebben we op een heel natuurlijke manier (via via, uit de buurt, familie, bekenden) een flink aantal vrijwilligers in huis. Dit terwijl we altijd zeggen dat we voorzichtig aan doen met vrijwilligers. Dat doen we nog steeds, maar we zijn wel heel blij met de vrijwilligers die we hebben. Die voegen echt iets toe voor onze bewoners. Hierbij houden wij goed in de gaten dat de vrijwilligers geen taken overnemen van onze medewerkers en dat de vrijwilligers echt voor de jus over de aardappelen zijn. We hebben al meerdere bijeenkomsten met vrijwilligers gehad. Begin 2019 willen we dit weer doen en dan bekijken of alles voldoende duidelijk is voor vrijwilligers zelf, familie en medewerkers. Hier gaan we dan een kleine notitie over maken. Familie doet bij ons geen taken, ze zijn ook voor de kers op de taart maar kunnen natuurlijk wel helpen als zij dat echt willen.

4.3 Veiligheid
Om een zo hoog mogelijke basisveiligheid te kunnen garanderen moeten we zorgen dat er alleen goede mensen bij ons werken die precies weten wat ze wel en niet mogen doen. In het totale team en over de dag heen moeten er voldoende medewerkers zijn van niveau 3 en hoger. Er wordt door iedereen professioneel en veilig gewerkt. Er wordt uiteraard gebruik gemaakt van professionele standaarden en richtlijnen (state of the art). In alles wat onze medewerkers en wij zelf doen hebben we oog voor de veiligheid van onze bewoners. Dat bewoners zich veilig voelen is misschien wel de belangrijkste opdracht in het werk voor ons allen. Ouderen met dementie gaan zich in toenemende mate onveilig voelen doordat ze de wereld om zich heen niet meer kunnen begrijpen. Ze moeten zich
ergens aan kunnen vasthouden, aan bekende mensen, omgeving en structuur. Daar kunnen en moeten wij voor zorgen. Dit is veiligheid in immaterieel opzicht. Dit is voor onze ouderen met dementie een noodzakelijke voorwaarde om zich prettig te kunnen voelen. Eigenlijk alles wat wij doen wat betreft bejegening, begeleiding, omgang met onze bewoners staat in het teken van het creëren van een gevoel van veiligheid. Het gaat te ver om hier te omschrijven wat wij hiervoor allemaal doen en hoe wij dat doen. Wij hopen dat dit bij ons allen een intrinsieke vaardigheid is. We kunnen goed in de gaten houden hoe het met het veiligheidsgevoel van onze bewoners gesteld is. Daar hebben we het heel vaak over met elkaar. We kunnen namelijk zien als een bewoner zich niet prettig, niet comfortabel of wel onveilig voelt. Als we dat zien dan bekijken onmiddellijk en indien nodig we met elkaar wat we hier aan kunnen doen of bijstellen. Als een bewoner bijv. ineens het huis verlaat dan is dat vaak niet omdat hij ergens naar toe wil maar omdat hij de situatie wil ontvluchten, zich niet veilig voelt. Belangrijk si dat we dergelijke gevoelens voorkomen, maar dat kan niet altijd. Als je de bewoner goed kent is het vaak eenvoudig op te lossen door iemand op dat moment letterlijk en figuurlijk geborgenheid te bieden. Met familie is het gevoel van veiligheid voor de bewoner altijd een belangrijk bespreekpunt tijdens evaluaties en alle gesprekjes tussendoor.
Dan de materiele veiligheid. Dat zit in elke bewoner zelf en zijn mogelijkheden en onmogelijkheden, de eigen kamer en de inrichting daarvan, alle verzorgende en verpleegkundige handelingen, gebruikte materialen, voedsel, zorgvuldig omgaan met medicatie, etc. Allereerst is van belang dat iedereen in huis zich bewust is van risico’s en deze signaleert. Onnodige risico’s moeten vermeden worden. Door de jaren heen zijn de risico’s die er zijn in het gebouw en de kamers wel duidelijk geworden. Belangrijk hierbij is om van incidenten (hoe graag je die ook wilt voorkomen) te leren en waar nodig en mogelijk maatregelen te nemen. Zo hebben we bijv. op grond van een ernstig incident alle badkamer kranen vervangen, de wastafelkranen laten begrenzen. Een ander incident (een ernstige valpartij) heeft geleid tot het afsluiten van een nutteloze met een branddeur. Ook merkten we dat als we een groot koor in huis hadden dat de bewoners dan na afloop erg onrustig waren en aar huis wilden. Dit soort grote optreden doen we nu buitenshuis.
Per bewoner brengen we ook de veiligheidsrisico’s in kaart en spreken we met familie en elkaar af hoe we daar zo goed mogelijk mee omgaan. Vaak gaat het dan om valgevaar.
Het streven naar een zo veilig mogelijke omgeving moet wel altijd afgewogen worden tov het welzijn en vrijheidsgevoel van elke afzonderlijke bewoner. Zo hebben wij geen dichte deuren en kunnen bewoners vrij naar buiten lopen. Dat is een hoog goed bij ons. Het risico dat dit met zich meebrengt is betrekkelijk gering. Slecht bij hoge uitzondering loopt een bewoner zomaar weg. Bijna altijd weten we dat en zijn we er tijdig bij om bijv. even een eindje mee te lopen. Maar we hebben ook wel eens midden in de nacht dat een bewoner bijv. denkt naar het werk te moeten en dan ineens weg gaat. In onze ogen vormt dat een onnodig risico. Hiervoor hebben we op alle duren op de begane grond een alarmlaten aanbrengen. Dit is door bewoners niet uit te schakelen, dus wij krijgen een melding als een bewoner ineens door een van de deuren gaat.
Een ander voorbeeld van een risico was een kleine valpartij van een van onze bewoners bij het bezoek van een draaiorgel. Dit was een hele leuke activiteit voor bijna al onze bewoners en de orgeldraaier liet ook nog zien hoe zo’n orgel werkt. Bij een van de laatste nummers werd weer een dansje gemaakt en daarbij kwam een van de bewoners ten val op het enigszins ongelijke grasveld waar deze activiteit was op een overigens stralende nazomermiddag. Helaas heeft onze bewoner nog enige tijd last gehad van de rug door de val. Maar dit soort dingen kunnen nu eenmaal gebeuren. Als je de hele dag op een stoel blijft zitten is het valrisico op korte termijn minder maar na verloop van tijd kun je niets meer. Daar kiezen onze bewoners en families niet voor.

In het kwaliteitskaderzijn op het gebied van basisveiligheid nog 4 belangrijke thema’s aangewezen:
Medicatieveiligheid. Dit is een heel belangrijk punt bij ons in huis. Door bespreking van de VIM meldingen zowel in huis als met de collega’s uit Tilburg en Boxtel denken we dat er nog verbetering po dit terrein mogelijk is. Dat is eigenlijk altijd zo. Je wilt medicatiefouten echt tot een absoluut minimum beperken. We proberen de systeemfouten er in ieder geval uit te halen. We hebben inmiddels ook een paar vaste controlemomenten ingevoerd en hebben ook regelmatig overleg met de apotheek over de medicijnlijsten.  In 2019 gaan we het hele medicatieprotocol met een klein groepje helemaal doornemen en waar mogelijk verbeteringen aanbrengen. We willen in 2019 ook alle bevoegde medewerkers een medicatiecursus laten doen. Ook gaan we in begin 2019 met de collega’s uit Tilburg en Boxtel naar Herbergier Den Haag om te zien hoe een elektronisch medicatiesysteem daar werkt. Wij overwegen om dit ook te gaan gebruiken en de kosten met de collega’s uit Brabant te delen.

 

Decubitus. Dit is altijd een punt van aandacht om goed te observeren. We blijven proberen dit te voorkomen op de bekende manieren en i.s.m. huisarts, ergo en fysio.
VBM. Dit doen we uiteraard zo terughoudend mogelijk en altijd alleen maar in overleg met familie, huisarts en indien nodig de SOG. Het enige argument om gebruik te maken van VBM is het belang van de bewoner waar het om gaat. In 2019 willen we hier een goed overzicht van maken en de evaluaties ook in de dossiers opnemen.

 

Ziekenhuisopnamen. Met bewoner en familie wordt altijd besproken wat de wensen zijn op het gebied van behandeling van aandoeningen die zich voordoen. Vaak willen bewoners niet meer door de molen in een ziekenhuis. Maar pas als de concrete situatie zich voordoet kan familie en bewoner samen met arts en ons een afweging maken wat een opname kan opleveren tov de overlast die dat geeft. De laatste jaren hebben wij weinig bewoners meer die naar het ziekenhuis zijn gegaan. Wat wij in ieder geval moeten proberen te voorkomen is ziekenhuisbezoek ivm vallen of onbegrepen gedrag. Hier kunnen wij een grote rol spelen. Uiteraard willen we infecties ook zoveel mogelijk voorkomen. Onze aantallen zijn te klein om conclusies te trekken. In 2019 willen we dit onderwerp met huisarts en SOG nog eens goed onder de loep nemen.

4.4 Leren en verbeteren van kwaliteit
Twee citaten uit het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg:
(1) Dit hoofdstuk gaat over de wijze waarop zorgverleners en zorgorganisaties in de verpleeghuiszorg op een lerende wijze zorg dragen voor optimale zorg en verzorging voor cliënten, daarbij gebruik makend van de best beschikbare kennisbronnen zoals wetenschappelijke literatuur, professionele richtlijnen, landelijke en lokale data, gesystematiseerde ervaringsgegevens en kwalitatieve informatie.
(2) Leren en verbeteren is niet vrijblijvend; continu werken aan het verbeteren van kwaliteit is de norm voor een goede zorgorganisatie en voor professionele zorgverleners.
Onze opmerkingen hierbij:
1. Wij onderschrijven beide uitspraken;
2. Vooral de tweede uitspraak past heel goed bij ons;
3. Beide uitspraken behoeven nog wel nuancering, zeker bij een kleinschalige zorgvoorziening als een Herbergier.
Wij vinden dat zorg en zeker zorg in een kleinschalige woonvoorziening maatwerk is. We hoopten dat er een kwaliteitskader zou komen toegespitst op kleinschalige zorgvoorzieningen. Dit maatpak is er (nog) niet. Het confectiepak dat het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg 2017 is knelt een beetje. Maar dat is geen onoverkomelijk probleem. We leggen het hier en daar een beetje uit zodat het weer past. Het is wel een beetje zichtbaar en niet zo mooi als een maatpak. Maar wij vinden het belangrijkst dat het als een maatpak aanvoelt.
Binnen Herbergier Vlijmen werken we al 4 jaar lang aan een goedleven voor onze bewoners. Daarbij maken we gebruik van al onze kennis, ervaring en vaardigheden en ook allerlei kennisbronnen. Maar de belangrijkste kennisbron voor ons is de bewoner zelf. Zo kijken we dus ook naar onze zorg. Eerst en vooral de bewoner door en door leren kennen. Daar gaat het bij ons om en dan gebruik maken van alles wat in je gereedschapskist zit om de goede dingen te doen met en voor de bewoner. We proberen ons arsenaal aan gereedschap ook zo uit te breiden dat we alles in huis hebben om elke bewoner op maat te helpen. Wij willen dan tijdens het zorg verlenen al weten of we de goede dingen doen en of de dat op de goede manier doen voor die bewoner. Meten dus altijd gekoppeld aan de afzonderlijke bewoner. Dus min of meer de kwaliteit permanent meten en niet (alleen) achteraf.  We willen het voor alle bewoners goed doen. Wat heb je aan rijtjes van achten en negens als er een paar bewoners onvoldoende zorg krijgen. Wees voorzichtig met het streven naar alsmaar beter, 4 x 9 + 2 x 5 = 46, een mooie score van bijna 8 gemiddeld. Maar is men niet veel meer blij met 4 x 8 + 2 x 7 = dezelfde score, maar wel voor iedereen minimaal een 7.
In dit kwaliteitsplan 2019 gaan we het kwaliteitskader toepassen op onze kleinschalige zorgvoorziening Herbergier Vlijmen. We lopen nu de 5 elementen onder leren en verbeteren van kwaliteit door.
Kwaliteitsmanagementsysteem

 

In 2019 gaan we proberen het Zorg Ethisch Model (ZEM) gebaseerd op de ontdekking van kwaliteit van Andries Baart in te voeren. Wij denken na diverse malen lezen van dit boek, het bijwonen van een lezing van Andries Baart, vergelijken met andere systemen (HKZ, ISO PREZO), discussie over de toepasbaarheid met collega’s, etc. dat dit een ideaal model is voor ons omdat:
1. dit perfect aansluit bij onze intrinsieke motivatie voor dit werk, zorgen voor ouderen met dementie;
2.  dit ook heel goed overeenkomt met het soort werk en de grootte van onze organisatie;
3. Omdat dit recht doet aan de complexiteit van ons werk, van kwaliteit meten en situationeel en contextueel gericht is.

 

De aanpak van het ZEM is gebaseerd op 3 pijlers:
1. relationeel zorg verlenen;
2. kwaliteitsbewustzijn cultiveren;
3. praktisch verstandig te werk gaan.
In het komende jaar gaan we deze benadering uitwerken.
Jaarlijks geactualiseerd kwaliteitsplan
Dit kwaliteitsplan 2019 zal nog voorzien worden van een paragraaf waarin de genoemde actiepunten per onderdeel op een rijtje gezet worden. In het kwaliteitsjaarverslag 2019 wordt vervolgens geëvalueerd wat er van al deze actiepunten is gekomen. Een actiepunt dat onder dit onderdeel hoort is het opstellen van een jaarplan kwaliteit 2020.
Jaarlijks kwaliteitsverslag.
In dit stuk is voor een deel verslag gedaan van de inspanningen in de voorgaande jaren. Pas aan het eind van dit jaar kunnen we een kwaliteitsverslag 2019 maken gebaseerd op dit jaarplan.
Uiteraard worden families, medewerkers, KC, collega’s uit het netwerk nauw betrokken bij het maken en beoordelen van de plannen.
Continu werken aan de praktijk aan verbeteren door zorgverleners
Dit heeft een prominente plaats in het ZEM. In herbergier Vlijmen gaan we ook hiervoor nog een belangrijke organisatorische aanpassing maken. We constateren in de afgelopen jaren het volgende.

Er is altijd wel ene kloof tussen leiding en medewerkers. Je zou verwachten dat in een kleine organisatie als een Herbergier die kloof juist klein zou zijn. Dat lijkt ook zo en is misschien in een aantal opzichten ook wel zo. Maar een factor die bijdraagt aan een grotere afstand tussen team en leiding is wel dat de leiding 24 uur per dag in huis is en daardoor toch in een iets andere wereld komt te zitten dan de (meeste) medewerkers. We gaan daarom alle medewerkers ook ondernemers maken en wel van de zorg voor een van onze bewoners. Dit wordt geen EVV systeem of iets dat daar op lijkt. De bedoeling is dat elke medewerker 1bewoner onder zijn of haar hoede neemt. Een aantal combinaties liggen al erg voor de hand. De medewerker werkt net als voorheen voor alle bewoners. Maar aan die ene bewoner besteedt hij nog meer aandacht, doet extra dingen en uitstapjes, heeft zo vaak als wenselijk contact met familie (niet in plaats van het contact dat Hester en Jan met familie hebben maar daarnaast), verzint samen met bewoner en familie extra activiteiten, verdiept zich nog meer in de levensloop, etc. voor alles hierbij kan de medewerker hulp van Hester, Jan krijgen. An het eind van het jaar wordt een beloning uitbetaald hiervoor en de hoogte is afhankelijk van hoeveel hier aan gedaan is. Tussentijds wordt dit uiteraard ook besproken in de voortgangsgesprekken. We hopen dat onze medewerkers zich op deze manier ook een beetje ondernemer kunnen voelen en dat we met zijn allen hier iets moois van gaan maken waardoor het voor alle bewoners weer een stukje beter en nog persoonlijker wordt.
Deel uitmaken van een lerend netwerk
Tot nu toe maakt Herbergier Vlijmen deel uit van een klein netwerk met Herbergier Boxtel en Herbergier Tilburg. Herin worden o.a. de VIM meldingen doorgenomen, allerlei plannen en ideeën besproken, financiële vraagstukken bekeken, etc. etc. Frequentie: gemiddeld eenmaal per 2 weken. Daarnaast zitten we in een (nieuwe) Intervisie groep regio Zuid 1. Hoe dut gaat verlopen moeten we nog afwachten.
In 2019 gaan we nog bekijken of we deze groepen uit moeten breiden.
Verantwoording afleggen over het leren en verbeteren van kwaliteit
Hierin zien wij een rol weggelegd voor de KC. Zij zijn betrokken bij het maken en beoordelen van onze plannen. Maar we willen hen ook graag vragen om een kritisch oordeel over onze inspanningen op het training, scholing, leren van elkaar en het permanent werken aan goede kwaliteit.

 

4.5 Leiderschap, governance en management
Dit onderdeel bestaat uit 6 thema’s.

 

Visie op zorg
Wij proberen met elkaar zoveel mogelijk onze visie op zorg uit te dragen en elke dag opnieuw in de praktijk van alledag waar te maken. Bewoners, familie, medewerkers, vrijwilligers, wij allen vinden het allerbelangrijkste in de zorg voor onze ouderen met dementie dat:
- bewoners zich zoveel mogelijk thuis (warme, veilige, herkenbare omgeving) voelen in Herbergier Vlijmen, wij willen voor hen het beste alternatief na de eigen woning zijn;
- onze bewoners door en door gekend worden door ons en dat wij gebruik maken van het meest uitgebreide levensverhaal dat er te maken is;
- bewoners samen met familie kunnen beslissen hoe ze willen leven, hun eigen ritme kunnen aannemen, zelf uitmaken wat voor hen belangrijk is en ook de zorg en begeleiding ontvangen op de manier en tijd die ze wensen of die het beste bij hen past;
- onze bewoners zoveel mogelijk positieve prikkels aangeboden krijgen, veel buiten komen, veel bewegen en het liefst een goed gevulde dag hebben;
- voor elke bewoner gezorgd wordt alsof het je eigen vader of moeder is;
- deze wel en dan nog een of hierboven schrappen- voor elke bewoner samen met familie uiterst zorgvuldig afwegen hoe we bewoners een zo goed mogelijk leven kunnen bieden in een goede verhouding tot vrijheid en veiligheid.

 

Sturen op kernwaarden
Als verantwoordelijke personen voor de zorg een begeleiding van de aan onze zorg toevertrouwde bewoners zien wij het als onze kerntaak om een goed team medewerkers op onze bewoners los te kunnen laten. Elders volgt mee over de personeelssamenstelling, hier volstaat wat ons betreft dat goede zorg pas mogelijk is met goede medewerkers en ook met voldoende medewerkers. Vervolgens zijn wij ervoor om een goed evenwicht tot stand te brengen tussen enerzijds het inslijpen van hoe wij willen dat er gezorgd wordt voor onze bewoners (zie ook visie) en anderzijds medewerkers hun werk laten doen en vertrouwen op hun professionaliteit, motivatie en creativiteit. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat er net iets meer gedaan wordt voor elke bewoner dan nodig is. Net wat meer aandacht heeft iedereen nodig in het leven en zeker ouderen met dementie. Door zelf ook veel mee te werken, te verzorgen, eten, activiteiten meedoen, etc. kunnen we hopelijk ook goed controleren of we tevreden kunnen zijn over hoe onze medewerkers met onze bewoners omgaan. Controle voeren we ook nog wel uit op andere manieren, maar dat blijft altijd een moeilijk punt. In 2019 gaan we proberen te werken volgens het ZEM Zorg Ethisch Model) van Andries Baart. Hierin staat voorop:
1.relationeel zorg verlenen 2. kwaliteitsbewustzijn cultiveren 3. praktisch verstandig te werk gaan.
Leiderschap en goed bestuur

 

Wij zien het als onze taak om het beste op het gebied van zorg en begeleiding van ouderen met dementie in onze medewerkers naar boven te halen. Daarvoor moeten vooral het voorbeeld geven in de manier waarop wij met onze bewoners en ook onze medewerkers omgaan. Voor 2019 willen we in leergroepen gaan proberen relationeel zorg verlenen in te gaan voeren. We hopen dan nog meer te kunnen verwijzen naar een manier van zorg verlenen die voor iedereen duidelijk en hetzelfde is. De afgelopen jaren zagen we soms toch dat de ene medewerker toch iets anders met de visie omgaat dan de andere. We zijn bepaald niet uit op eenheidsworst, maar we verwachten nog betere zorg te kunnen geven als iedereen vanuit het ZEM gaat werken.
Rol en positie interne organen en toezichthouders
Als inwonend zorgechtpaar kan en moet je diverse rollen tegelijk vervullen in je eigen zorgorganisatie. Dat betekent dat je dicht op de werkvloer kunt zitten, tevens onderdeel bent van de werkvloer en daarnaast ook afstand moet kunnen nemen en moet kunnen aansturen, corrigeren waar nodig en het hele proces en alle betrokkenen moet ondersteunen. Wij vinden dat de bewoners vertegenwoordigd door hun familie de baas zijn bij ons in huis. Wij hebben natuurlijk ook met familie hele korte lijnen. Toch vinden wij het nodig om ook een afvaardiging van alle families mee te laten kijken en beslissen bij alles wat wij doen in huis. Vanwege onze gerichtheid op kwaliteit heet deze commissie waar momenteel 4 familieleden van bewoners in zitten de Kwaliteitscommissie (KC ). In 2018 zijn we 4 keer bij elkaar geweest. In 2019 willen we proberen de verschillende vragen waar wij mee zitten regelmatiger en duidelijker aan de KC voor te gaan leggen. Wat betreft medewerkers zien we de invloed vooral van elke medewerker afzonderlijk en als geheel team in het werkoverleg en ook als er bijzondere vraagstukken te bespreken zijn. Een eerdere PV bleek organisatorisch lastig te zijn. In 2019 gaan we opnieuw bekijken hoe de inbreng van medewerkers zo goed mogelijk kunnen laten gebeuren.


Inzicht hebben en geven
Eerder is al aan de orde geweest dat wij veel onderdeel zijn van het dagelijkse proces in huis. De informatie hieruit nemen we mee in alle andere werkzaamheden die we in huis doen, inclusief kwaliteitsplannen en kwaliteitsjaarverslagen. We houden al onze familieleden en medewerkers
minimaal maandelijks op de hoogte van wat er speelt bij ons in huis en de informatie over de kwaliteit maakt hier onderdeel van uit. Beide zorgondernemers zijn onderdeel van een Intervisie groep met een viertal andere Herbergiers. Daarnaast hebben we een lerend netwerk opgezet met Herbergier Tilburg en Herbergier Boxtel. Voor 2019 willen we de informatie die we geven over kwaliteit en een aantal andere parameters geregelder en duidelijker aan gaan bieden voor alle betrokkenen.
Verankeren van medische, verpleegkundige en psychsociale expertise
Als kleine organisatie kunnen we samenwerking zoeken om bovenstaande waar te kunnen maken. Wij hebben wekelijks overleg met onze huisarts die dan een spreekuur houdt voor onze bewoners. De leiding van Herbergier Vlijmen wordt gevormd door een BIG verpleegkundige en een gezondheidswetenschapper, dus daar is diverse expertise gebundeld. Een van de twee heeft het afgelopen jaar de Bohm opleiding gedaan en kan nu een psychobiografie van een bewoner opstellen. We hebben zoals eerder aangegeven veel overleg met andere Herbergiers en ook met zorgverleners daarbuiten. Indien nodig of gewenst hebben we een vaste Specialist Ouderengeneeskunde die bij ons in huis komt en ook psycholoog, psychiater, ergotherapeute, fysiotherapeute en gespecialiseerd verpleegkundige en praktijkondersteuner zijn al in huis geweest. Op dit punt hebben we geen plannen voor 2019, niet anders dan het zo houden als het nu is. Wel proberen we het huisarts/apotheker overleg 2 keer per jaar te gaan doen.

6. Personeelssamenstelling
Eerder is al geschreven dat de groep medewerkers die je in huis hebt het belangrijkste kwaliteitsinstrument is als je dat zo zou willen noemen. We zijn begonnen met een team met flink wat jongeren naast oudere en ervaren krachten, het merendeel gediplomeerd verzorgende IG. Door de jaren heen zijn er wat meer oudere en ervaren mensen uit de zorg bijgekomen. We hebben op dit moment in huis:
- 7 gediplomeerden IG;
- 2 leerlingen die over 3 maanden hun diploma niveau 3 halen;
- 1 BIG verpleegkundige;
- 1 niveau 4 SPW medewerker;
- 1 kok niveau 3;
- 2 huishoudelijk medewerkers;
- 3 zorghulpen niveau 2;
- 2 zorgassistenten, waarvan 1 creatief therapeut is;
- 7 weekendmedewerkers de meeste in opleiding voor HBOV, verzorgend IG of al niveau 4 (kleine contracten);
- 1 BIG verpleegkundige tevens zorgondernemer;
- 1 gezondheidswetenschapper tevens zorgondernemer.
Bij ons doen alleen medewerkers vanaf niveau 3 de medicijnen en ook de nachtdiensten. Verder doet iedereen in de zorg alleen dat waartoe hij bekwaam en bevoegd is. Daarnaast heeft iedereen een breed takenpakket. Naast alle zorg en begeleidingstaken hoort hier vooral bij het helpen bij een goede dag invulling van alle bewoners. Huishoudelijke taken zoals wassen, afwas etc. hoort er ook bij. Voor de schoonmaak hebben we 2 aparte medewerkers die ook het merendeel van de was doen. Dat is omdat die werkzaamheden even belangrijk zijn als de rest en dat daar voldoende tijd, aandacht en deskundigheid voor moet zijn.
Wij werken in de ochtend met minimaal 4 medewerkers in de zorg en 1 ontbijtdienst, in de middag en de avond met minimaal 4, waarvan 1 in de avond kookt (de kok of een avonddienst). In de nacht is een verzorgende IG aan het werk en de zorgondernemers vormen de achterwacht. Overdag doen dezorgondernemers soms een hele dienst of anders werken ze een deel van de dienst mee in de zorg. Dus dan komt de bezetting nog hoger uit.

 

6.1 Aandacht, aanwezigheid en toezicht
Onder dit punt worden een aantal kaders genoemd die voor ons heel vanzelfsprekend zijn. Tijdens elke dienst is zijn er altijd 2medewerkers niveau 3 of hoger beschikbaar. Als er een keer 1 verzorgende IG staat dan is de verpleegkundige altijd aanwezig als achterwacht. In de nacht is er altijd maar 1 verzorgende IG aanwezig, maar met achterwacht altijd. Zingeving en zorgen voor een zinvolle dag-invulling van onze bewoners daarvoor zitten voldoende vaardigheden in het team en daarvoor huren we ook mensen van buiten in (yoga, muziektherapie). Een aantal medewerkers hebben de training Verveling te Lijf van Jos Cuijten gedaan. Jammer genoeg zijn er 2 medewerkers inmiddels weg die dit gedaan hebben. Maar we hebben er nog 2 over. Ook hebben we nog 2medewerkers die de opleiding Theater Veder hebben gedaan. Ook dit is een flinke steun bij een goede invulling van de dag. De huiskamer is het centrale punt in huis, waar de meeste bewoners een groot deel van de dag doorbrengen. Daar zijn we meestal met 2 of 3 medewerkers (1 altijd voor de bewoners op de eigen kamer) en tijdens maaltijden en activiteiten zijn we er meestal met 4 tot 6 mensen bij. Uiteraard is er altijd een medewerker in de huiskamer aanwezig, los van familie of een vrijwilliger. Bij gaten in het rooster vangen we die in het team op. We gebruiken geen oproepkrachten of uitzendkrachten. Die kennen de bewoners niet of onvoldoende en dat werkt niet bij onze bewoners. In overleggen besteden we vele aandacht aan wie elke bewoner echt is dus alle medewerkers kennen de bewoners heel goed. Door de tijd heen gaat dat ook steeds beter. Bij nieuwe medewerkers heeft dat tijd nodig. We zien dat ook direct terug bij de bewoners. De wisselingen willen we graag zo minimaal mogelijk houden. Plannen voor 2019 zijn het team zoveel mogelijk bij elkaar proberen te houden, intensivering training, scholing en onderlinge deskundigheidsbevordering en wekelijks bewonersbesprekingen.

 

6.2 Specifieke kennis, vaardigheden
Verpleegkundige zorg en supervisie is 24/7 gewaarborgd door de aanwezigheid van de BIG verpleegkundige. Als die er niet is wordt zij waargenomen door een verpleegkundige achterwacht.
We hebben een creatief therapeut in dienst, 2 mensen hebben de Bohm opleiding gedaan, 2 medewerkers Theater Veder, 1 medewerker gaat zich specialiseren op de zorginhoud vanuit de GVP opleiding, etc. Bij de zorgondernemers zit ook specifieke kennis over dementie die steeds verder uitgebouwd wordt. Ook hebben we veel overleg met specialisten op dit gebied van buiten. We hebben als team genoeg kennis en vaardigheden op het gebeid van omgaan met mensen met dementie en zorgen voor een zinvolle dag invulling. Dit willen we in 2019 nog verder uit gaan bouwen, zie elders.
6.3 Reflectie, leren en ontwikkelen
In 2018 zijn we met een training voor alle medewerkers om de kennis van dementie weer een s helemaal op te halen. Deze training is gegeven door een docente die ook de GVP opleiding vaneen van onze medewerkers heeft gegeven. Deze docente gaat als vervolg van deze training vanuit een gedeelde zelfde kennis bij het team een aantal bewonersbesprekingen leiden. Ook in 2019 staan er een aantal op het programma. Daarnaast gaan we wekelijks een bewonersbespreking houden met het team. Hierbij is reflecteren op elkaar en leren van elkaar ook een belangrijk doel. De zorgondernemers hebben veel overleg met andere Herbergiers en proberen mede op die manier hun vaardigheden scherp te houden. Met alle medewerkers hebben we 2 maal per jaar een voortgangsgesprek en dat gaan we ook in 2019 weer doen.

7. Gebruik van hulpbronnen
In dit onderdeel geven we aan hoe we de hulpbronnen gebruiken zodat ze een positieve invloed hebben op het wonen en het leven van onze bewoners.

7.1 Het gebouw en de tuin
In oktober 2018 heeft een vastgoedcheck plaatsgevonden. Deze werd uitgevoerd door DDN, onze franchisegever. De uitkomst hiervan was heel positief met slechts enkele kleine aandachtspunten. Die nemen we uiteraard mee in onze plannen voor 2019. Ook is er weer een keuring geweest door de brandweer en daar kwamen enkele punten uit die in orde moeten worden gebracht. Een aantal rapporten was niet aanwezig en die worden op korte termijn in de map gevoegd. De brandweer hoefde niet terug te komen en was zeer te spreken over de staat van het pand op het gebied van brandveiligheid. Liftkeuring, controle op legionella, controle en onderhoud van de BMI, controle van alle apparatuur in de technische ruimte dat alles verloopt in overleg met onze verhuurder Woonveste zonder problemen. Bewoners en bijna alle andere betrokkenen ervaren ons gebouw als warm, gezellig, gastvrij en vooral ok de mooie tuin wordt gewaardeerd. Dat willen we minimaal zo houden, maar voor de tuin en de huiskamer en enkele andere ruimten hebben we nog wel plannen om het eea te verbeteren. Hier gaan we begin 2019 voor zitten met families en collega’s.

 

7.2 Technologische hulpmiddelen
Binnen Herbergier Vlijmen maken we gebruik van een aantal technologische hulpmiddelen:
- elektronisch dossier, ZIlliZ;
- deurcontacten ter bewaking;
- we hebben 3 tilliften in huis;
- we gebruiken een enkele optiscan;
- enkele bewoners hebben een halsalarm;
- we hebben wifi;

 

Voorlopig vinden wij dit genoeg. Maar als er echt iets nodig is voor een bewoner en een technologisch hulpmiddel lijkt de beste oplossing dan doen we dat natuurlijk. Wel altijd in overleg met bewoner en familie. Begin 2019 gaan we ons wel oriënteren op een elektronisch systeem om de medicatieveiligheid eventueel te kunnen vergroten. Dat laatst eis wel nadrukkelijk ons doel.
 

7.3 Materialen en hulpmiddelen
Onder 7.2 is al iets gezegd over tilliften. We hebben ook hoog laag bedden en rolstoelen in huis voor een aantal bewoners. Deze worden vanuit de WMO of ZVW verstrekt door de vaste leverancier Medipoint. Die zijn verantwoordelijk voor het onderhoud en wij moeten er op toezien dat de apparatuur veilig is. Bij problemen is de 24 uurs servicedienst tot nu toe prima gebleken.

 

7.4 Facilitaire zaken
De facilitaire onderdelen die we in huis hebben zijn minder als een grote instelling. Toch moeten we ook hier zorgen voor veiligheid en goed onderhoud. In overleg met Woonveste proberen we hier goed voor te zorgen.

 

7.5 Financiën en administratieve organisatie
Tot nu toe hebben we gezonde financiële resultaten. Maar voor dit jaar verwachten wij een minder resultaat door zieken en verloop van medewerkers. In december hebben we overleg met de accountant over de jaarcijfers van 2017 en 2018. We gaan dan bekijken waar we kunnen of moeten bijsturen. De administratieve organisatie baart ons enige zorg. Hier besteden wij de minste aandacht aan. Met de accountant gaan we ook bekijken wat hierin moet gebeuren.

7.6 Professionele relaties en samenwerkingsovereenkomsten
Met onze huisarts die bijna alle bewoners in behandeling heeft hebben we een uitstekende samenwerking. Bewoners, familie en wij zijn erg blij met onze huisarts. Een aparte samenwerkingsovereenkomst hebben we niet. Niet nodig volgens de huisarts. Voor ons dus ook niet, het loopt immers meer dan goed. Als er voorbehouden handelingen gedaan worden door ons sluiten we hier uitvoeringsverzoeken voor af. Via de huisarts kunnen we ook andere disciplines in huis halen indien nodig. De Specialist Ouderengeneeskunde kunnen we zelf inroepen, maar ook dat gebeurt altijd in overleg met de huisarts. Met de apotheek hebben we een overeenkomst gesloten in het kader van medicatieveiligheid. De samenwerking verloopt naar tevredenheid. Wel is er aandacht nodig voor huisarts/apotheek overleg. Dat willen we nog doen in 2018 anders begin 2019.

8. Gebruik van informatie
In 2018 heeft er in Herbergier Vlijmen een Argo onderzoek plaatsgevonden. In de bijlage zijn de belangrijkste uitkomsten hiervan opgenomen. De Net Promotor Score(NPS) is ook hierin opgenomen. Door de geringe aantallen kan niet heel veel waarde toegekend worden aan de scores, die op zich goed zijn. Maar wij zetten grote vraagtekens bij de waarde van rapportcijfers als bijv. 8,2 of 9,1. Een van de doelen van dit soort onderzoeken en dit soort cijfers is het gebruik ervan door potentiële cliënten zoals dat hee en hun familie bij het maken van een goede keuze. Wij hebben de afgelopen jaren heel vele mensen bij ons op bezoek gehad die zich kwamen oriënteren. Daar maken we altijd veel werk van. Een rondleiding door het hele huis, door de tuin, een praatje met medewerkers, familie of bewoner, uitgebreide informatie-uitwisseling met een van de ondernemers onder andere over hoe we werken, wie er werken, om wie gaat, het wat zijn de wensen en verwachtingen, etc. Bijna zonder uitzondering zijn familieleden zeer tevreden over wat wij bieden en over de mogelijkheid om uitgebreid bij ons in de keuken te kijken. Bijna altijd ook wil familie graag op de wachtlijst komen. Nog nooit is er ook maar 1 vraag in de richting gekomen van een cijfer zoals dat uit bovenstaande onderzoek komt. Dus dit doel wordt op een andere manier veel beter bereikt. Vaak horen we terug van families die een andere plaats hebben moeten zoeken (vanwege de kleinschaligheid kunnen wij slechts af en toe een nieuwe bewoner plaatsen) dat ze bij hun noodgedwongen keuze voor een andere voorziening echt iets hebben gehad aan hun bezoek bij ons. Mede daarvoor doen wij dat ook. Alle ouderen met dementie zouden op een voor hen geschikte plek van hun keuze of het beste mogelijke alternatief hiervoor terecht moeten komen. In 2019 wordt er gene Argo onderzoek gedaan bij ons. Wij gaan begin 2019 dan ook bekijken hoe we dat gaan oplossen, hoe we aan onze verplichting voor scores van ervaringen en oordelen van cliënten kunnen gaan voldoen. Voor het gebruiken van de scores om zelf onderdelen te verbeteren hoeven we het onderzoek niet te doen. In alle contacten en evaluatiemomenten met families alsmede uit het overleg met de KC halen we meer dan voldoende materiaal voor noodzakelijke of gewenste verbeteringen of aanpassingen.

(30112018/HV/HvdB/JvdB)

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kwaliteitsplan Herbergier Vlijmen
November 2018

1. Aanleiding
Herbergier Vlijmen bestaat nu ruim 4 jaar. In die 4 jaar hebben we voor zover wij weten goede zorg en begeleiding geboden aan al onze bewoners. Elders komen we nog terug op hoe we tot deze veronderstelling komen. Sinds januari 2017 is het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg in Nederland leidend voor hoe je als verpleeghuis (of leverancier van verpleeghuiszorg) tot goede kwaliteit probeert te komen. Wij hebben dit stuk samen met onze collega Herbergiers uit Tilburg en Boxtel doorgenomen en bekeken of onze werkwijze in lijn is met de eisen uit dit Kwaliteitskader. Wij kwamen tot de conclusie dat we zeker in de geest van dit stuk werken. Maar we volgen het kader niet op alle punten. Dit omdat wij toch op een andere wijze zorg verlenen dan in een gewoon verpleeghuis. Daarnaast maken wij net als verpleeghuizen dat zullen doen, keuzes. Alles tegelijk volledig uitwerken kan niet. Je loopt dan het gevaar dat je teveel met papieren bezig bent ten koste van de aandacht voor de bewoners. Samen met onze collega’s hebben we een lijst gemaakt van de onderdelen die het belangrijkste zijn om eerst uit te werken en op papier te zetten. Die onderwerpen komen in dit plan naar voren. Voor de overige onderdelen geven we aan wat we daar wel en niet mee gaan doen. Het door Herbergier Vlijmen onlangs opgestelde Plan van Aanpak is een onderdeel van ons kwaliteitsplan en is in de bijlage opgenomen. Dit stuk is opgesteld om de opgaven voor de korte termijn voor Herbergier Vlijmen op een rijtje te zetten.

2. Verantwoording
Herbergier Vlijmen is een zorgonderneming (VOF) en wij zijn franchisenemer. Onze franchisegever is DDN, die onder meer ook de Thomashuizen doet. Over ondernemen in de zorg is al jaren veel discussie en dat is de laatste tijd nog toegenomen door het faillissement van enkele ziekenhuizen en de gevolgen die dat allemaal heeft. Wij zijn op zich geen voorstander van marktwerking en ondernemerschap in de zorg. Het voornaamste argument tegen marktwerking is dat de afnemer (patiënt, bewoner) van de zorg niet voldoende inzicht heeft in de zorg die hij nodig heeft. Ook kan hij geen verantwoorde keuze maken omdat hij meestal niet in de positie is om keuzes te maken (urgentie, levensbedreigend, afhankelijkheid, wachtlijsten). Tegen het ondernemerschap zijn wij vanuit de solidariteitsgedachte. Eenieder die in ons land zorg nodig heeft moet de beste zorg kunnen krijgen die er is. Iemands financiële of sociale situatie mag daar geen rol in spelen. Elke euro die we uitgeven in de zorg moet om deze reden ook naar de zorg gaan en niet in winsten of hoge salarissen terecht komen. Hoe zien wij dan het zorgondernemerschap van onze Herbergier in Vlijmen? Wij vinden het grote voordeel van ondernemer zijn vooral het volgende. Wij kunnen helemaal zelf bepalen wat we allemaal voor onze bewoners moeten doen en vooral ook de manier waarop we dat doen. Dat doen we voor 100% zoals een bewoner dat zelf wil of zou willen en gewend is. Dit doen wij in opdracht van onze bewoners en familie, die bij ons gewoon de baas zijn. We werken immers met de gelden die de budgethouders aan ons toevertrouwen voor de zorg en begeleiding voor hun familielid. Maar hoe zit het dan met de te maken winst? Het doel van veel ondernemingen is winstmaximalisatie. Het doel van Herbergier Vlijmen is kwaliteitsmaximalisatie. Alle Herbergiers wonen bij de bewoners in hun kleinschalige woonvoorziening. Wij zijn dan ook 7 x 24 uur bereikbaar voor bewoners, familie, medewerkers en overige betrokkenen. We maken heel veel uren in de zorg en begeleiding van onze bewoners en in de ondersteuning en aansturing van alles wat in huis gebeurt. Dit doen we vanuit een hoge intrinsieke motivatie om echt veel voor onze ouderen met dementie te kunnen betekenen.

 

 

 

Aan dit streven naar maximale kwaliteit is gekoppeld uiterst verantwoord omgaan met de beschikbare middelen. Alleen dan krijgt kwaliteit betekenis. Wij verdienen dan ook normale salarissen en wat er overblijft is voor reserves en investeringen die aan de bewoners ten goede komen.

3. Wat vinden wij van belang bij kwaliteit
Kwaliteit is een moeilijk onderwerp en al helemaal niet eenduidig vast te stellen. Toch weerhoudt dat menigeen er niet van om uitspraken te doen over de kwaliteit van zorg. Wij hebben eerder in dit stuk ook al iets gezegd over de kwaliteit van zorg en begeleiding die wij zouden leveren. Naast ons streven om zo hoog mogelijke kwaliteit voor onze bewoners te bereiken gaat het ons er bij kwaliteit om: 1. hoe proberen wij kwaliteit te meten, direct en indirect en 2. wij willen permanent bezig zijn met de kwaliteit te monitoren en als het resultaat niet optimaal is dan gelijk bijstellen ipv alleen maar achteraf meten en 3. wie zijn de belangrijkste partijen met een mening over onze kwaliteit en 4. hoe leggen we verantwoording af over onze kwaliteit.

4. De uitwerking van het kwaliteitskader verpleeghuiszorg voor Herbergier Vlijmen in 2019.
In het kwaliteitskader gaat het om 8 onderdelen van verpleeghuiszorg, vier op het gebied van kwaliteit en veiligheid en vier randvoorwaarden. In dit stuk zullen we per onderdeel aangeven wat er al gerealiseerd is (dit kan dienen als verslag voorgaande jaren en 2018) volgens ons en daarna volgen onze plannen en doelen voor 2019.

4.1 Persoonsgerichte zorg en ondersteuning
In het kwaliteitskader worden hierbij vier sub-thema’s onderscheiden: compassie, uniek zijn, autonomie, zorgdoelen.
Hierbij staan per thema een aantal belangrijke aandachtspunten. Dit zijn allemaal punten die wij van groot belang vinden voor onze bewoners in Herbergier Vlijmen. Dit kunnen we alleen maar goed doen als al onze medewerkers en wij zelf de kwaliteiten in huis hebben om op de goede manier met onze bewoners om te gaan. Dit geldt voor echt voor iedereen. Op enkele onderdelen is er verschil tussen medewerkers. De ene heeft meer kennis en ervaring (leeftijd, diploma’s) dan de andere en ook is er verschil in het repertoire aan communicatieve en sociale vaardigheden dat men ter beschikking heeft. Hierbij is van belang dat als je iets niet zeker weet of dat je niet weet of de goede aanpak kunt vinden dat je dan naar een collega of zorgondernemer gaat die dan kan helpen. Je hoeft en kan niet alles weten. We hebben het allemaal moeten leren en we kunnen elke dag nog van elkaar leren. Maar wat we van iedereen 100% verwachten is een perfecte grondhouding (inlevingsvermogen, begrip, aandacht, etc.). De afgelopen jaren hebben we onze bewoners goed leren kennen en dat blijkt heel erg goed te werken. Je kunt dan echt veel meer voor en met bewoners doen. Maar er overlijden helaas bewoners (in 4 jaar tijd 11 of 12) en dan moet je de nieuwe bewoner weer opnieuw helemaal goed leren kennen. Dat heeft dan weer tijd nodig. Maar we hebben inmiddels 2 mensen die de Böhm opleiding hebben gedaan en dus een psychbiografie kunnen maken van een bewoner. Dat is een methode die echt tot betere resultaten kan leiden voor elke bewoner. Je weet meer va je bewoner en je kan tot een veel beter dagactiviteitenschema komen. Voor 2019 willen we meer medewerkers vaardig maken in het werken met deze methode. We hebben de afgelopen jaren veel training en scholing gedaan. Maar het afgelopen jaar hebben we veel personeelsverloop gehad. Deels om redenen die helemaal bij een medewerker lagen en een deel vanwege reden die in het werk of de beloning lagen. Daar zijn we zeer teleurgesteld over, maar we moeten verder. We proberen nog beter op te letten wie we binnenhalen en ook nog duidelijker

 

 

te zijn over de salarissen. Die zijn bij ons wellicht iets lager door het ontbreken van EJU en iets minder vakantiedagen, maar wij menen hier meer dan voldoende (inhoud werk, arbeidsverhoudingen, secundaire arbeidsvoorwaarden) tegenover te zetten. In 2019 gaan we   proberen hier nog meer duidelijkheid over te scheppen voor iedere medewerker afzonderlijk. Na deze (kleine) uitweiding, nu weer aandacht voor het zo goed mogelijk kennen van de bewoners. Voor nieuwe medewerkers heeft dat ook weer tijd nodig. Gelukkig hebben we dit jaar een groepje hele goede en ervaren nieuwe medewerkers in huis gekregen. Dat was in het begin wennen voor iedereen, maar inmiddels zijn bewoners ook al heel blij met hen. We kunnen ze nu ook niet nieuw meer noemen. Ons plan voor 2019 op dit punt is om de bewonersbesprekingen vaker en intensiever te gaan doen. Hier hebben we in het rooster ook tijd voor ingeruimd. Daarnaast zijn we in 2018 begonnen met een stukje van de opleiding gespecialiseerd verzorgende psychogeriatrie (een soort deelcursus voor alle medewerkers). Begin 2019 wordt dit afgerond met een aantal bewonersbesprekingen gebaseerd op deze aanpak onder leiding van de docente.
Dan nog het volgende over alle sub-thema’s. Er staan een aantal thema’s dubbel in en er komen ook een aantal op hetzelfde neer. Daarom zullen we ze niet allemaal behandelen. Ook het thema dat de zorgverlener respect moet hebben voor de client (bewoner bij ons) slaan we over. Dat vinden we hetzelfde al aan de slager vragen of hij het verschil weet tussen rundvlees en varkensvlees. Wie niet een intrinsieke houding heeft van maximaal respect voor de kwetsbare en afhankelijke (oudere) medemens valt bij ons buiten de boot.
Er zijn een aantal thema’s die bij ons extra aandacht krijgen vanwege het grote belang voor onze bewoners:
- de bewoner door en door leren kennen in de praktijk van alledag, via een hele uitgebreide levensgeschiedenis die wij van familie willen hebben en via veel praten met en aandacht voor familie;
- we blijven zoeken met bewoner en familie naar zinvolle (individuele) bezigheden, klein en groot, zodat elke dag voldoende beleefd wordt;
- bewoners die zich niet meer (verbaal) goed kunnen uitdrukken proberen we zich op een ander manier te laten uiten en geven we extra aandacht net als familie;
- het eigen leven op de eigen manier moet zoveel mogelijk in stand gehouden worden ondanks de beperkingen;
- met familie is heel veel informeel contact, maar ook regelmatig formeel om te bespreken of alles echt nog naar de zin gaat.

4.2 Wonen en welzijn
In het kwaliteitskader gaat hierbij om de volgende thema’s: zingeving, zinvolle dagbesteding, schoon en verzorgd lichaam plus verzorgde kleding, familieparticipatie en inzet vrijwilligers, wooncomfort.
Dit zijn stuk voor stuk belangrijke thema’s voor elke bewoner. Iedere bewoner heeft hierbij zijn eigen vragen, zijn eigen behoeften en zijn eigen ritme. Daar gaat het altijd om, voor iedere bewoner een goed leven en voor iedere bewoner een goede dag. Van groot belang vinden wij verder om elke dag (en ook door de dag heen) goed te observeren hoe de bewoner zich voelt en waar hij of zij van de gewone dingen van alledag af wil wijken of moet wijken. We hebben voor elke bewoner een dagstructuur waarin gezamenlijke en individuele activiteiten zijn opgenomen. Maar de ene dag wil de bewoner dat graag zo volgen de andere dag kan dat soms niet. Daarin volgen wij dan uiteraard de wat bewoner zelf aangeeft of laat blijken. Familie speelt hierbij ook vaak een rol. Wij vinden het heel erg belangrijk dat onze bewoners voldoende prikkels en activiteiten aangeboden krijgen. We geloven

 

 

ook in veel bewegen, naar buiten gaan, muziek, etc. We hebben vaste activiteiten in de week zoals bijv. yoga, bewegen voor ouderen, zingen met koorleden, muziek olv een muziektherapeut, bloemschikken, knutselen en een vaste reminiscentieavond. Ook staat er elke maand minimaal een grote gezamenlijke activiteit op het programma, zoals optreden van muziekgezelschappen, naar concert, klankschalensessies, boottocht, Keukenhof, etc. Daarnaast bekijken we elke dag opnieuw afhankelijk van waar bewoners zin in hebben of juist niet wat we die dag gaan doen of niet. Er worden ook wel eens activiteiten afgezegd. Niets en zeker een dag of weekprogramma moet als een keurslijf werken. De afgelopen jaren hebben we echt een goed programma van losse en vaste en zeer gevarieerde activiteiten opgebouwd. Dit horen we telkens terug van bewoners, familie, vrijwilligers, medewerkers, bezoekers. Wat willen we daar het komende jaar dan nog verder in doen en bereiken. Allereerst willen we behouden wat we nu allemaal doen. We hebben ook dankzij een nieuwe collega een plan gemaakt voor meer muziek op individuele basis voor elke bewoner (eigen muzieklijst en I-pod). Daarnaast proberen we het hier en daar nog iets beter te doen. Dan zijn we daarnaast nog van plan om meer en betere activiteiten te gaan doen voor de bewoners die ver gevorderd zijn in hun dementie. We zijn bijv. al begonnen met individuele yoga, maar ook we willen hier nog veel meer aan gaan doen, te beginnen met onderzoeken van de mogelijkheden van de CRDL.
Bij de thema’s die genoemd worden bij wonen en welzijn staan ook een aantal punten die zo vanzelfsprekend zijn dat we het heel slecht zouden vinden als we daar apart aandacht aan zouden moeten besteden, bijv. een schoon en verzorgd lichaam, de ruimten zijn schoon, verzorgde kleding, vrijwilligers of professional zijn aanwezig om activiteiten te ondersteunen, medewerkers stimuleren bewoners om te bewegen. Hierbij zeggen we niet dat er garanties zijn op een perfect resultaat, maar wel dat dit in ieders doen en handelen zit ingebakken, mede door de genoten opleidingen en bijscholing. Met familie wordt uiteraard bekeken of dit allemaal naar wens gaat. Onder wonen en welzijn staan nog een paar punten waar we wat mee gaan doen in 2019. Wij vinden de aanwezigheid van vrijwilligers geen doel op zich. Inmiddels hebben we op een heel natuurlijke manier (via via, uit de buurt, familie, bekenden) een flink aantal vrijwilligers in huis. Dit terwijl we altijd zeggen dat we voorzichtig aan doen met vrijwilligers. Dat doen we nog steeds, maar we zijn wel heel blij met de vrijwilligers die we hebben. Die voegen echt iets toe voor onze bewoners. Hierbij houden wij goed in de gaten dat de vrijwilligers geen taken overnemen van onze medewerkers en dat de vrijwilligers echt voor de jus over de aardappelen zijn. We hebben al meerdere bijeenkomsten met vrijwilligers gehad. Begin 2019 willen we dit weer doen en dan bekijken of alles voldoende duidelijk is voor vrijwilligers zelf, familie en medewerkers. Hier gaan we dan een kleine notitie over maken. Familie doet bij ons geen taken, ze zijn ook voor de kers op de taart maar kunnen natuurlijk wel helpen als zij dat echt willen.

 

4.3 Veiligheid
Om een zo hoog mogelijke basisveiligheid te kunnen garanderen moeten we zorgen dat er alleen goede mensen bij ons werken die precies weten wat ze wel en niet mogen doen. In het totale team en over de dag heen moeten er voldoende medewerkers zijn van niveau 3 en hoger. Er wordt door iedereen professioneel en veilig gewerkt. Er wordt uiteraard gebruik gemaakt van professionele standaarden en richtlijnen (state of the art). In alles wat onze medewerkers en wij zelf doen hebben we oog voor de veiligheid van onze bewoners. Dat bewoners zich veilig voelen is misschien wel de belangrijkste opdracht in het werk voor ons allen. Ouderen met dementie gaan zich in toenemende mate onveilig voelen doordat ze de wereld om zich heen niet meer kunnen begrijpen. Ze moeten zich

 

 

ergens aan kunnen vasthouden, aan bekende mensen, omgeving en structuur. Daar kunnen en moeten wij voor zorgen. Dit is veiligheid in immaterieel opzicht. Dit is voor onze ouderen met dementie een noodzakelijke voorwaarde om zich prettig te kunnen voelen. Eigenlijk alles wat wij doen wat betreft bejegening, begeleiding, omgang met onze bewoners staat in het teken van het creëren van een gevoel van veiligheid. Het gaat te ver om hier te omschrijven wat wij hiervoor allemaal doen en hoe wij dat doen. Wij hopen dat dit bij ons allen een intrinsieke vaardigheid is. We kunnen goed in de gaten houden hoe het met het veiligheidsgevoel van onze bewoners gesteld is. Daar hebben we het heel vaak over met elkaar. We kunnen namelijk zien als een bewoner zich niet prettig, niet comfortabel of wel onveilig voelt. Als we dat zien dan bekijken onmiddellijk en indien nodig we met elkaar wat we hier aan kunnen doen of bijstellen. Als een bewoner bijv. ineens het huis verlaat dan is dat vaak niet omdat hij ergens naar toe wil maar omdat hij de situatie wil ontvluchten, zich niet veilig voelt. Belangrijk si dat we dergelijke gevoelens voorkomen, maar dat kan niet altijd. Als je de bewoner goed kent is het vaak eenvoudig op te lossen door iemand op dat moment letterlijk en figuurlijk geborgenheid te bieden. Met familie is het gevoel van veiligheid voor de bewoner altijd een belangrijk bespreekpunt tijdens evaluaties en alle gesprekjes tussendoor.
Dan de materiele veiligheid. Dat zit in elke bewoner zelf en zijn mogelijkheden en onmogelijkheden, de eigen kamer en de inrichting daarvan, alle verzorgende en verpleegkundige handelingen, gebruikte materialen, voedsel, zorgvuldig omgaan met medicatie, etc. Allereerst is van belang dat iedereen in huis zich bewust is van risico’s en deze signaleert. Onnodige risico’s moeten vermeden worden. Door de jaren heen zijn de risico’s die er zijn in het gebouw en de kamers wel duidelijk geworden. Belangrijk hierbij is om van incidenten (hoe graag je die ook wilt voorkomen) te leren en waar nodig en mogelijk maatregelen te nemen. Zo hebben we bijv. op grond van een ernstig incident alle badkamer kranen vervangen, de wastafelkranen laten begrenzen. Een ander incident (een ernstige valpartij) heeft geleid tot het afsluiten van een nutteloze met een branddeur. Ook merkten we dat als we een groot koor in huis hadden dat de bewoners dan na afloop erg onrustig waren en aar huis wilden. Dit soort grote optreden doen we nu buitenshuis.
Per bewoner brengen we ook de veiligheidsrisico’s in kaart en spreken we met familie en elkaar af hoe we daar zo goed mogelijk mee omgaan. Vaak gaat het dan om valgevaar.
Het streven naar een zo veilig mogelijke omgeving moet wel altijd afgewogen worden tov het welzijn en vrijheidsgevoel van elke afzonderlijke bewoner. Zo hebben wij geen dichte deuren en kunnen bewoners vrij naar buiten lopen. Dat is een hoog goed bij ons. Het risico dat dit met zich meebrengt is betrekkelijk gering. Slecht bij hoge uitzondering loopt een bewoner zomaar weg. Bijna altijd weten we dat en zijn we er tijdig bij om bijv. even een eindje mee te lopen. Maar we hebben ook wel eens midden in de nacht dat een bewoner bijv. denkt naar het werk te moeten en dan ineens weg gaat. In onze ogen vormt dat een onnodig risico. Hiervoor hebben we op alle duren op de begane grond een alarmlaten aanbrengen. Dit is door bewoners niet uit te schakelen, dus wij krijgen een melding als een bewoner ineens door een van de deuren gaat.
Een ander voorbeeld van een risico was een kleine valpartij van een van onze bewoners bij het bezoek van een draaiorgel. Dit was een hele leuke activiteit voor bijna al onze bewoners en de orgeldraaier liet ook nog zien hoe zo’n orgel werkt. Bij een van de laatste nummers werd weer een dansje gemaakt en daarbij kwam een van de bewoners ten val op het enigszins ongelijke grasveld waar deze activiteit was op een overigens stralende nazomermiddag. Helaas heeft onze bewoner nog enige tijd last gehad van de rug door de val. Maar dit soort dingen kunnen nu eenmaal gebeuren. Als je de hele dag op een stoel blijft zitten is het valrisico op korte termijn minder maar na verloop van tijd kun je niets meer. Daar kiezen onze bewoners en families niet voor.

 


In het kwaliteitskaderzijn op het gebied van basisveiligheid nog 4 belangrijke thema’s aangewezen:
Medicatieveiligheid. Dit is een heel belangrijk punt bij ons in huis. Door bespreking van de VIM meldingen zowel in huis als met de collega’s uit Tilburg en Boxtel denken we dat er nog verbetering po dit terrein mogelijk is. Dat is eigenlijk altijd zo. Je wilt medicatiefouten echt tot een absoluut minimum beperken. We proberen de systeemfouten er in ieder geval uit te halen. We hebben inmiddels ook een paar vaste controlemomenten ingevoerd en hebben ook regelmatig overleg met de apotheek over de medicijnlijsten.  In 2019 gaan we het hele medicatieprotocol met een klein groepje helemaal doornemen en waar mogelijk verbeteringen aanbrengen. We willen in 2019 ook alle bevoegde medewerkers een medicatiecursus laten doen. Ook gaan we in begin 2019 met de collega’s uit Tilburg en Boxtel naar Herbergier Den Haag om te zien hoe een elektronisch medicatiesysteem daar werkt. Wij overwegen om dit ook te gaan gebruiken en de kosten met de collega’s uit Brabant te delen.
Decubitus. Dit is altijd een punt van aandacht om goed te observeren. We blijven proberen dit te voorkomen op de bekende manieren en i.s.m. huisarts, ergo en fysio.
VBM. Dit doen we uiteraard zo terughoudend mogelijk en altijd alleen maar in overleg met familie, huisarts en indien nodig de SOG. Het enige argument om gebruik te maken van VBM is het belang van de bewoner waar het om gaat. In 2019 willen we hier een goed overzicht van maken en de evaluaties ook in de dossiers opnemen.
Ziekenhuisopnamen. Met bewoner en familie wordt altijd besproken wat de wensen zijn op het gebied van behandeling van aandoeningen die zich voordoen. Vaak willen bewoners niet meer door de molen in een ziekenhuis. Maar pas als de concrete situatie zich voordoet kan familie en bewoner samen met arts en ons een afweging maken wat een opname kan opleveren tov de overlast die dat geeft. De laatste jaren hebben wij weinig bewoners meer die naar het ziekenhuis zijn gegaan. Wat wij in ieder geval moeten proberen te voorkomen is ziekenhuisbezoek ivm vallen of onbegrepen gedrag. Hier kunnen wij een grote rol spelen. Uiteraard willen we infecties ook zoveel mogelijk voorkomen. Onze aantallen zijn te klein om conclusies te trekken. In 2019 willen we dit onderwerp met huisarts en SOG nog eens goed onder de loep nemen.

4.4 Leren en verbeteren van kwaliteit
Twee citaten uit het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg:
(1) Dit hoofdstuk gaat over de wijze waarop zorgverleners en zorgorganisaties in de verpleeghuiszorg op een lerende wijze zorg dragen voor optimale zorg en verzorging voor cliënten, daarbij gebruik makend van de best beschikbare kennisbronnen zoals wetenschappelijke literatuur, professionele richtlijnen, landelijke en lokale data, gesystematiseerde ervaringsgegevens en kwalitatieve informatie.
(2) Leren en verbeteren is niet vrijblijvend; continu werken aan het verbeteren van kwaliteit is de norm voor een goede zorgorganisatie en voor professionele zorgverleners.
Onze opmerkingen hierbij:
1. Wij onderschrijven beide uitspraken;
2. Vooral de tweede uitspraak past heel goed bij ons;
3. Beide uitspraken behoeven nog wel nuancering, zeker bij een kleinschalige zorgvoorziening als een Herbergier.
Wij vinden dat zorg en zeker zorg in een kleinschalige woonvoorziening maatwerk is. We hoopten dat er een kwaliteitskader zou komen toegespitst op kleinschalige zorgvoorzieningen. Dit maatpak is er (nog) niet. Het confectiepak dat het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg 2017 is knelt een beetje. Maar dat is geen onoverkomelijk probleem. We leggen het hier en daar een beetje uit zodat het weer past.

 

Het is wel een beetje zichtbaar en niet zo mooi als een maatpak. Maar wij vinden het belangrijkst dat het als een maatpak aanvoelt.
Binnen Herbergier Vlijmen werken we al 4 jaar lang aan een goedleven voor onze bewoners. Daarbij maken we gebruik van al onze kennis, ervaring en vaardigheden en ook allerlei kennisbronnen. Maar de belangrijkste kennisbron voor ons is de bewoner zelf. Zo kijken we dus ook naar onze zorg. Eerst en vooral de bewoner door en door leren kennen. Daar gaat het bij ons om en dan gebruik maken van alles wat in je gereedschapskist zit om de goede dingen te doen met en voor de bewoner. We proberen ons arsenaal aan gereedschap ook zo uit te breiden dat we alles in huis hebben om elke bewoner op maat te helpen. Wij willen dan tijdens het zorg verlenen al weten of we de goede dingen doen en of de dat op de goede manier doen voor die bewoner. Meten dus altijd gekoppeld aan de afzonderlijke bewoner. Dus min of meer de kwaliteit permanent meten en niet (alleen) achteraf.  We willen het voor alle bewoners goed doen. Wat heb je aan rijtjes van achten en negens als er een paar bewoners onvoldoende zorg krijgen. Wees voorzichtig met het streven naar alsmaar beter, 4 x 9 + 2 x 5 = 46, een mooie score van bijna 8 gemiddeld. Maar is men niet veel meer blij met 4 x 8 + 2 x 7 = dezelfde score, maar wel voor iedereen minimaal een 7.
In dit kwaliteitsplan 2019 gaan we het kwaliteitskader toepassen op onze kleinschalige zorgvoorziening Herbergier Vlijmen. We lopen nu de 5 elementen onder leren en verbeteren van kwaliteit door.
Kwaliteitsmanagementsysteem
In 2019 gaan we proberen het Zorg Ethisch Model (ZEM) gebaseerd op de ontdekking van kwaliteit van Andries Baart in te voeren. Wij denken na diverse malen lezen van dit boek, het bijwonen van een lezing van Andries Baart, vergelijken met andere systemen (HKZ, ISO PREZO), discussie over de toepasbaarheid met collega’s, etc. dat dit een ideaal model is voor ons omdat:
1. dit perfect aansluit bij onze intrinsieke motivatie voor dit werk, zorgen voor ouderen met dementie;
2.  dit ook heel goed overeenkomt met het soort werk en de grootte van onze organisatie;
3. Omdat dit recht doet aan de complexiteit van ons werk, van kwaliteit meten en situationeel en contextueel gericht is.
De aanpak van het ZEM is gebaseerd op 3 pijlers:
1. relationeel zorg verlenen;
2. kwaliteitsbewustzijn cultiveren;
3. praktisch verstandig te werk gaan.
In het komende jaar gaan we deze benadering uitwerken.
Jaarlijks geactualiseerd kwaliteitsplan
Dit kwaliteitsplan 2019 zal nog voorzien worden van een paragraaf waarin de genoemde actiepunten per onderdeel op een rijtje gezet worden. In het kwaliteitsjaarverslag 2019 wordt vervolgens geëvalueerd wat er van al deze actiepunten is gekomen. Een actiepunt dat onder dit onderdeel hoort is het opstellen van een jaarplan kwaliteit 2020.
Jaarlijks kwaliteitsverslag.
In dit stuk is voor een deel verslag gedaan van de inspanningen in de voorgaande jaren. Pas aan het eind van dit jaar kunnen we een kwaliteitsverslag 2019 maken gebaseerd op dit jaarplan.
Uiteraard worden families, medewerkers, KC, collega’s uit het netwerk nauw betrokken bij het maken en beoordelen van de plannen.
Continu werken aan de praktijk aan verbeteren door zorgverleners
Dit heeft een prominente plaats in het ZEM. In herbergier Vlijmen gaan we ook hiervoor nog een belangrijke organisatorische aanpassing maken. We constateren in de afgelopen jaren het volgende.

 

Er is altijd wel ene kloof tussen leiding en medewerkers. Je zou verwachten dat in een kleine organisatie als een Herbergier die kloof juist klein zou zijn. Dat lijkt ook zo en is misschien in een aantal opzichten ook wel zo. Maar een factor die bijdraagt aan een grotere afstand tussen team en leiding is wel dat de leiding 24 uur per dag in huis is en daardoor toch in een iets andere wereld komt te zitten dan de (meeste) medewerkers. We gaan daarom alle medewerkers ook ondernemers maken en wel van de zorg voor een van onze bewoners. Dit wordt geen EVV systeem of iets dat daar op lijkt. De bedoeling is dat elke medewerker 1bewoner onder zijn of haar hoede neemt. Een aantal combinaties liggen al erg voor de hand. De medewerker werkt net als voorheen voor alle bewoners. Maar aan die ene bewoner besteedt hij nog meer aandacht, doet extra dingen en uitstapjes, heeft zo vaak als wenselijk contact met familie (niet in plaats van het contact dat Hester en Jan met familie hebben maar daarnaast), verzint samen met bewoner en familie extra activiteiten, verdiept zich nog meer in de levensloop, etc. voor alles hierbij kan de medewerker hulp van Hester, Jan krijgen. An het eind van het jaar wordt een beloning uitbetaald hiervoor en de hoogte is afhankelijk van hoeveel hier aan gedaan is. Tussentijds wordt dit uiteraard ook besproken in de voortgangsgesprekken. We hopen dat onze medewerkers zich op deze manier ook een beetje ondernemer kunnen voelen en dat we met zijn allen hier iets moois van gaan maken waardoor het voor alle bewoners weer een stukje beter en nog persoonlijker wordt.
Deel uitmaken van een lerend netwerk
Tot nu toe maakt Herbergier Vlijmen deel uit van een klein netwerk met Herbergier Boxtel en Herbergier Tilburg. Herin worden o.a. de VIM meldingen doorgenomen, allerlei plannen en ideeën besproken, financiële vraagstukken bekeken, etc. etc. Frequentie: gemiddeld eenmaal per 2 weken. Daarnaast zitten we in een (nieuwe) Intervisie groep regio Zuid 1. Hoe dut gaat verlopen moeten we nog afwachten.
In 2019 gaan we nog bekijken of we deze groepen uit moeten breiden.
Verantwoording afleggen over het leren en verbeteren van kwaliteit
Hierin zien wij een rol weggelegd voor de KC. Zij zijn betrokken bij het maken en beoordelen van onze plannen. Maar we willen hen ook graag vragen om een kritisch oordeel over onze inspanningen op het training, scholing, leren van elkaar en het permanent werken aan goede kwaliteit.

 

4.5 Leiderschap, governance en management
Dit onderdeel bestaat uit 6 thema’s.
Visie op zorg
Wij proberen met elkaar zoveel mogelijk onze visie op zorg uit te dragen en elke dag opnieuw in de praktijk van alledag waar te maken. Bewoners, familie, medewerkers, vrijwilligers, wij allen vinden het allerbelangrijkste in de zorg voor onze ouderen met dementie dat:
- bewoners zich zoveel mogelijk thuis (warme, veilige, herkenbare omgeving) voelen in Herbergier Vlijmen, wij willen voor hen het beste alternatief na de eigen woning zijn;
- onze bewoners door en door gekend worden door ons en dat wij gebruik maken van het meest uitgebreide levensverhaal dat er te maken is;
- bewoners samen met familie kunnen beslissen hoe ze willen leven, hun eigen ritme kunnen aannemen, zelf uitmaken wat voor hen belangrijk is en ook de zorg en begeleiding ontvangen op de manier en tijd die ze wensen of die het beste bij hen past;
- onze bewoners zoveel mogelijk positieve prikkels aangeboden krijgen, veel buiten komen, veel bewegen en het liefst een goed gevulde dag hebben;
- voor elke bewoner gezorgd wordt alsof het je eigen vader of moeder is;
- deze wel en dan nog een of hierboven schrappen

 


- voor elke bewoner samen met familie uiterst zorgvuldig afwegen hoe we bewoners een zo goed mogelijk leven kunnen bieden in een goede verhouding tot vrijheid en veiligheid.
Sturen op kernwaarden
Als verantwoordelijke personen voor de zorg een begeleiding van de aan onze zorg toevertrouwde bewoners zien wij het als onze kerntaak om een goed team medewerkers op onze bewoners los te kunnen laten. Elders volgt mee over de personeelssamenstelling, hier volstaat wat ons betreft dat goede zorg pas mogelijk is met goede medewerkers en ook met voldoende medewerkers. Vervolgens zijn wij ervoor om een goed evenwicht tot stand te brengen tussen enerzijds het inslijpen van hoe wij willen dat er gezorgd wordt voor onze bewoners (zie ook visie) en anderzijds medewerkers hun werk laten doen en vertrouwen op hun professionaliteit, motivatie en creativiteit. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat er net iets meer gedaan wordt voor elke bewoner dan nodig is. Net wat meer aandacht heeft iedereen nodig in het leven en zeker ouderen met dementie. Door zelf ook veel mee te werken, te verzorgen, eten, activiteiten meedoen, etc. kunnen we hopelijk ook goed controleren of we tevreden kunnen zijn over hoe onze medewerkers met onze bewoners omgaan. Controle voeren we ook nog wel uit op andere manieren, maar dat blijft altijd een moeilijk punt. In 2019 gaan we proberen te werken volgens het ZEM Zorg Ethisch Model) van Andries Baart. Hierin staat voorop:
1.relationeel zorg verlenen 2. kwaliteitsbewustzijn cultiveren 3. praktisch verstandig te werk gaan.
Leiderschap en goed bestuur
Wij zien het als onze taak om het beste op het gebied van zorg en begeleiding van ouderen met dementie in onze medewerkers naar boven te halen. Daarvoor moeten vooral het voorbeeld geven in de manier waarop wij met onze bewoners en ook onze medewerkers omgaan. Voor 2019 willen we in leergroepen gaan proberen relationeel zorg verlenen in te gaan voeren. We hopen dan nog meer te kunnen verwijzen naar een manier van zorg verlenen die voor iedereen duidelijk en hetzelfde is. De afgelopen jaren zagen we soms toch dat de ene medewerker toch iets anders met de visie omgaat dan de andere. We zijn bepaald niet uit op eenheidsworst, maar we verwachten nog betere zorg te kunnen geven als iedereen vanuit het ZEM gaat werken.
Rol en positie interne organen en toezichthouders
Als inwonend zorgechtpaar kan en moet je diverse rollen tegelijk vervullen in je eigen zorgorganisatie. Dat betekent dat je dicht op de werkvloer kunt zitten, tevens onderdeel bent van de werkvloer en daarnaast ook afstand moet kunnen nemen en moet kunnen aansturen, corrigeren waar nodig en het hele proces en alle betrokkenen moet ondersteunen. Wij vinden dat de bewoners vertegenwoordigd door hun familie de baas zijn bij ons in huis. Wij hebben natuurlijk ook met familie hele korte lijnen. Toch vinden wij het nodig om ook een afvaardiging van alle families mee te laten kijken en beslissen bij alles wat wij doen in huis. Vanwege onze gerichtheid op kwaliteit heet deze commissie waar momenteel 4 familieleden van bewoners in zitten de Kwaliteitscommissie (KC ). In 2018 zijn we 4 keer bij elkaar geweest. In 2019 willen we proberen de verschillende vragen waar wij mee zitten regelmatiger en duidelijker aan de KC voor te gaan leggen. Wat betreft medewerkers zien we de invloed vooral van elke medewerker afzonderlijk en als geheel team in het werkoverleg en ook als er bijzondere vraagstukken te bespreken zijn. Een eerdere PV bleek organisatorisch lastig te zijn. In 2019 gaan we opnieuw bekijken hoe de inbreng van medewerkers zo goed mogelijk kunnen laten gebeuren.
Inzicht hebben en geven
Eerder is al aan de orde geweest dat wij veel onderdeel zijn van het dagelijkse proces in huis. De informatie hieruit nemen we mee in alle andere werkzaamheden die we in huis doen, inclusief kwaliteitsplannen en kwaliteitsjaarverslagen. We houden al onze familieleden en medewerkers

 

minimaal maandelijks op de hoogte van wat er speelt bij ons in huis en de informatie over de kwaliteit maakt hier onderdeel van uit. Beide zorgondernemers zijn onderdeel van een Intervisie groep met een viertal andere Herbergiers. Daarnaast hebben we een lerend netwerk opgezet met Herbergier Tilburg en Herbergier Boxtel. Voor 2019 willen we de informatie die we geven over kwaliteit en een aantal andere parameters geregelder en duidelijker aan gaan bieden voor alle betrokkenen.
Verankeren van medische, verpleegkundige en psychsociale expertise
Als kleine organisatie kunnen we samenwerking zoeken om bovenstaande waar te kunnen maken. Wij hebben wekelijks overleg met onze huisarts die dan een spreekuur houdt voor onze bewoners. De leiding van Herbergier Vlijmen wordt gevormd door een BIG verpleegkundige en een gezondheidswetenschapper, dus daar is diverse expertise gebundeld. Een van de twee heeft het afgelopen jaar de Bohm opleiding gedaan en kan nu een psychobiografie van een bewoner opstellen. We hebben zoals eerder aangegeven veel overleg met andere Herbergiers en ook met zorgverleners daarbuiten. Indien nodig of gewenst hebben we een vaste Specialist Ouderengeneeskunde die bij ons in huis komt en ook psycholoog, psychiater, ergotherapeute, fysiotherapeute en gespecialiseerd verpleegkundige en praktijkondersteuner zijn al in huis geweest. Op dit punt hebben we geen plannen voor 2019, niet anders dan het zo houden als het nu is. Wel proberen we het huisarts/apotheker overleg 2 keer per jaar te gaan doen.

6. Personeelssamenstelling
Eerder is al geschreven dat de groep medewerkers die je in huis hebt het belangrijkste kwaliteitsinstrument is als je dat zo zou willen noemen. We zijn begonnen met een team met flink wat jongeren naast oudere en ervaren krachten, het merendeel gediplomeerd verzorgende IG. Door de jaren heen zijn er wat meer oudere en ervaren mensen uit de zorg bijgekomen. We hebben op dit moment in huis:
- 7 gediplomeerden IG;
- 2 leerlingen die over 3 maanden hun diploma niveau 3 halen;
- 1 BIG verpleegkundige;
- 1 niveau 4 SPW medewerker;
- 1 kok niveau 3;
- 2 huishoudelijk medewerkers;
- 3 zorghulpen niveau 2;
- 2 zorgassistenten, waarvan 1 creatief therapeut is;
- 7 weekendmedewerkers de meeste in opleiding voor HBOV, verzorgend IG of al niveau 4 (kleine contracten);
- 1 BIG verpleegkundige tevens zorgondernemer;
- 1 gezondheidswetenschapper tevens zorgondernemer.
Bij ons doen alleen medewerkers vanaf niveau 3 de medicijnen en ook de nachtdiensten. Verder doet iedereen in de zorg alleen dat waartoe hij bekwaam en bevoegd is. Daarnaast heeft iedereen een breed takenpakket. Naast alle zorg en begeleidingstaken hoort hier vooral bij het helpen bij een goede dag invulling van alle bewoners. Huishoudelijke taken zoals wassen, afwas etc. hoort er ook bij. Voor de schoonmaak hebben we 2 aparte medewerkers die ook het merendeel van de was doen. Dat is omdat die werkzaamheden even belangrijk zijn als de rest en dat daar voldoende tijd, aandacht en deskundigheid voor moet zijn.
Wij werken in de ochtend met minimaal 4 medewerkers in de zorg en 1 ontbijtdienst, in de middag en de avond met minimaal 4, waarvan 1 in de avond kookt (de kok of een avonddienst). In de nacht is een verzorgende IG aan het werk en de zorgondernemers vormen de achterwacht. Overdag doen de

 

zorgondernemers soms een hele dienst of anders werken ze een deel van de dienst mee in de zorg. Dus dan komt de bezetting nog hoger uit.
6.1 Aandacht, aanwezigheid en toezicht
Onder dit punt worden een aantal kaders genoemd die voor ons heel vanzelfsprekend zijn. Tijdens elke dienst is zijn er altijd 2medewerkers niveau 3 of hoger beschikbaar. Als er een keer 1 verzorgende IG staat dan is de verpleegkundige altijd aanwezig als achterwacht. In de nacht is er altijd maar 1 verzorgende IG aanwezig, maar met achterwacht altijd. Zingeving en zorgen voor een zinvolle dag-invulling van onze bewoners daarvoor zitten voldoende vaardigheden in het team en daarvoor huren we ook mensen van buiten in (yoga, muziektherapie). Een aantal medewerkers hebben de training Verveling te Lijf van Jos Cuijten gedaan. Jammer genoeg zijn er 2 medewerkers inmiddels weg die dit gedaan hebben. Maar we hebben er nog 2 over. Ook hebben we nog 2medewerkers die de opleiding Theater Veder hebben gedaan. Ook dit is een flinke steun bij een goede invulling van de dag. De huiskamer is het centrale punt in huis, waar de meeste bewoners een groot deel van de dag doorbrengen. Daar zijn we meestal met 2 of 3 medewerkers (1 altijd voor de bewoners op de eigen kamer) en tijdens maaltijden en activiteiten zijn we er meestal met 4 tot 6 mensen bij. Uiteraard is er altijd een medewerker in de huiskamer aanwezig, los van familie of een vrijwilliger. Bij gaten in het rooster vangen we die in het team op. We gebruiken geen oproepkrachten of uitzendkrachten. Die kennen de bewoners niet of onvoldoende en dat werkt niet bij onze bewoners. In overleggen besteden we vele aandacht aan wie elke bewoner echt is dus alle medewerkers kennen de bewoners heel goed. Door de tijd heen gaat dat ook steeds beter. Bij nieuwe medewerkers heeft dat tijd nodig. We zien dat ook direct terug bij de bewoners. De wisselingen willen we graag zo minimaal mogelijk houden. Plannen voor 2019 zijn het team zoveel mogelijk bij elkaar proberen te houden, intensivering training, scholing en onderlinge deskundigheidsbevordering en wekelijks bewonersbesprekingen.
6.2 Specifieke kennis, vaardigheden
Verpleegkundige zorg en supervisie is 24/7 gewaarborgd door de aanwezigheid van de BIG verpleegkundige. Als die er niet is wordt zij waargenomen door een verpleegkundige achterwacht.
We hebben een creatief therapeut in dienst, 2 mensen hebben de Bohm opleiding gedaan, 2 medewerkers Theater Veder, 1 medewerker gaat zich specialiseren op de zorginhoud vanuit de GVP opleiding, etc. Bij de zorgondernemers zit ook specifieke kennis over dementie die steeds verder uitgebouwd wordt. Ook hebben we veel overleg met specialisten op dit gebied van buiten. We hebben als team genoeg kennis en vaardigheden op het gebeid van omgaan met mensen met dementie en zorgen voor een zinvolle dag invulling. Dit willen we in 2019 nog verder uit gaan bouwen, zie elders.
6.3 Reflectie, leren en ontwikkelen
In 2018 zijn we met een training voor alle medewerkers om de kennis van dementie weer een s helemaal op te halen. Deze training is gegeven door een docente die ook de GVP opleiding vaneen van onze medewerkers heeft gegeven. Deze docente gaat als vervolg van deze training vanuit een gedeelde zelfde kennis bij het team een aantal bewonersbesprekingen leiden. Ook in 2019 staan er een aantal op het programma. Daarnaast gaan we wekelijks een bewonersbespreking houden met het team. Hierbij is reflecteren op elkaar en leren van elkaar ook een belangrijk doel. De zorgondernemers hebben veel overleg met andere Herbergiers en proberen mede op die manier hun vaardigheden scherp te houden. Met alle medewerkers hebben we 2 maal per jaar een voortgangsgesprek en dat gaan we ook in 2019 weer doen.

 

 

7. Gebruik van hulpbronnen
In dit onderdeel geven we aan hoe we de hulpbronnen gebruiken zodat ze een positieve invloed hebben op het wonen en het leven van onze bewoners.
7.1 Het gebouw en de tuin
In oktober 2018 heeft een vastgoedcheck plaatsgevonden. Deze werd uitgevoerd door DDN, onze franchisegever. De uitkomst hiervan was heel positief met slechts enkele kleine aandachtspunten. Die nemen we uiteraard mee in onze plannen voor 2019. Ook is er weer een keuring geweest door de brandweer en daar kwamen enkele punten uit die in orde moeten worden gebracht. Een aantal rapporten was niet aanwezig en die worden op korte termijn in de map gevoegd. De brandweer hoefde niet terug te komen en was zeer te spreken over de staat van het pand op het gebied van brandveiligheid. Liftkeuring, controle op legionella, controle en onderhoud van de BMI, controle van alle apparatuur in de technische ruimte dat alles verloopt in overleg met onze verhuurder Woonveste zonder problemen. Bewoners en bijna alle andere betrokkenen ervaren ons gebouw als warm, gezellig, gastvrij en vooral ok de mooie tuin wordt gewaardeerd. Dat willen we minimaal zo houden, maar voor de tuin en de huiskamer en enkele andere ruimten hebben we nog wel plannen om het eea te verbeteren. Hier gaan we begin 2019 voor zitten met families en collega’s.
7.2 Technologische hulpmiddelen
Binnen Herbergier Vlijmen maken we gebruik van een aantal technologische hulpmiddelen:
- elektronisch dossier, ZIlliZ;
- deurcontacten ter bewaking;
- we hebben 3 tilliften in huis;
- we gebruiken een enkele optiscan;
- enkele bewoners hebben een halsalarm;
- we hebben wifi;
Voorlopig vinden wij dit genoeg. Maar als er echt iets nodig is voor een bewoner en een technologisch hulpmiddel lijkt de beste oplossing dan doen we dat natuurlijk. Wel altijd in overleg met bewoner en familie. Begin 2019 gaan we ons wel oriënteren op een elektronisch systeem om de medicatieveiligheid eventueel te kunnen vergroten. Dat laatst eis wel nadrukkelijk ons doel.
7.3 Materialen en hulpmiddelen
Onder 7.2 is al iets gezegd over tilliften. We hebben ook hoog laag bedden en rolstoelen in huis voor een aantal bewoners. Deze worden vanuit de WMO of ZVW verstrekt door de vaste leverancier Medipoint. Die zijn verantwoordelijk voor het onderhoud en wij moeten er op toezien dat de apparatuur veilig is. Bij problemen is de 24 uurs servicedienst tot nu toe prima gebleken.
7.4 Facilitaire zaken
De facilitaire onderdelen die we in huis hebben zijn minder als een grote instelling. Toch moeten we ook hier zorgen voor veiligheid en goed onderhoud. In overleg met Woonveste proberen we hier goed voor te zorgen.
7.5 Financiën en administratieve organisatie
Tot nu toe hebben we gezonde financiële resultaten. Maar voor dit jaar verwachten wij een minder resultaat door zieken en verloop van medewerkers. In december hebben we overleg met de accountant over de jaarcijfers van 2017 en 2018. We gaan dan bekijken waar we kunnen of moeten bijsturen. De administratieve organisatie baart ons enige zorg. Hier besteden wij de minste aandacht aan. Met de accountant gaan we ook bekijken wat hierin moet gebeuren.

 


7.6 Professionele relaties en samenwerkingsovereenkomsten
Met onze huisarts die bijna alle bewoners in behandeling heeft hebben we een uitstekende samenwerking. Bewoners, familie en wij zijn erg blij met onze huisarts. Een aparte samenwerkingsovereenkomst hebben we niet. Niet nodig volgens de huisarts. Voor ons dus ook niet, het loopt immers meer dan goed. Als er voorbehouden handelingen gedaan worden door ons sluiten we hier uitvoeringsverzoeken voor af. Via de huisarts kunnen we ook andere disciplines in huis halen indien nodig. De Specialist Ouderengeneeskunde kunnen we zelf inroepen, maar ook dat gebeurt altijd in overleg met de huisarts. Met de apotheek hebben we een overeenkomst gesloten in het kader van medicatieveiligheid. De samenwerking verloopt naar tevredenheid. Wel is er aandacht nodig voor huisarts/apotheek overleg. Dat willen we nog doen in 2018 anders begin 2019.

8. Gebruik van informatie
In 2018 heeft er in Herbergier Vlijmen een Argo onderzoek plaatsgevonden. In de bijlage zijn de belangrijkste uitkomsten hiervan opgenomen. De Net Promotor Score(NPS) is ook hierin opgenomen. Door de geringe aantallen kan niet heel veel waarde toegekend worden aan de scores, die op zich goed zijn. Maar wij zetten grote vraagtekens bij de waarde van rapportcijfers als bijv. 8,2 of 9,1. Een van de doelen van dit soort onderzoeken en dit soort cijfers is het gebruik ervan door potentiële cliënten zoals dat hee en hun familie bij het maken van een goede keuze. Wij hebben de afgelopen jaren heel vele mensen bij ons op bezoek gehad die zich kwamen oriënteren. Daar maken we altijd veel werk van. Een rondleiding door het hele huis, door de tuin, een praatje met medewerkers, familie of bewoner, uitgebreide informatie-uitwisseling met een van de ondernemers onder andere over hoe we werken, wie er werken, om wie gaat, het wat zijn de wensen en verwachtingen, etc. Bijna zonder uitzondering zijn familieleden zeer tevreden over wat wij bieden en over de mogelijkheid om uitgebreid bij ons in de keuken te kijken. Bijna altijd ook wil familie graag op de wachtlijst komen. Nog nooit is er ook maar 1 vraag in de richting gekomen van een cijfer zoals dat uit bovenstaande onderzoek komt. Dus dit doel wordt op een andere manier veel beter bereikt. Vaak horen we terug van families die een andere plaats hebben moeten zoeken (vanwege de kleinschaligheid kunnen wij slechts af en toe een nieuwe bewoner plaatsen) dat ze bij hun noodgedwongen keuze voor een andere voorziening echt iets hebben gehad aan hun bezoek bij ons. Mede daarvoor doen wij dat ook. Alle ouderen met dementie zouden op een voor hen geschikte plek van hun keuze of het beste mogelijke alternatief hiervoor terecht moeten komen. In 2019 wordt er gene Argo onderzoek gedaan bij ons. Wij gaan begin 2019 dan ook bekijken hoe we dat gaan oplossen, hoe we aan onze verplichting voor scores van ervaringen en oordelen van cliënten kunnen gaan voldoen. Voor het gebruiken van de scores om zelf onderdelen te verbeteren hoeven we het onderzoek niet te doen. In alle contacten en evaluatiemomenten met families alsmede uit het overleg met de KC halen we meer dan voldoende materiaal voor noodzakelijke of gewenste verbeteringen of aanpassingen.

(30112018/HV/HvdB/JvdB)