Herbergier Gouderak

Cliëntenvertrouwenspersoon WZD

Zoals in de Wet Zorg en Dwang (WZD) bepaald moeten bewoners van o.a. Herbergiers de beschikking hebben over een cliëntenvertrouwenspersoon (CVP). Om de onafhankelijkheid van deze CVP te kunnen waarborgen is door het ministerie van VWS besloten dit werk uit te laten voeren door onafhankelijke partijen. Daartoe hebben de zorgkantoren opdracht gekregen om met een aantal partijen hierover afspraken te maken. Nederland is in een negen regio's opgedeeld die vervolgens zijn onderverdeeld onder 4 aanbieders. In onze regio is de aangewezen partij Zorgstem.

Zorgstem is een stichting opgericht in 2019 voortvloeiend uit de invoering van de Wet zorg en dwang (Wzd). Deze wet regelt de onvrijwillige zorg van cliënten met een verstandelijke beperking (VG) en met een psychogeriatrische aandoening (PG). In de wet is bepaald dat deze cliënten zo nodig een beroep kunnen doen op een Cliëntenvertrouwenspersoon (CVP). Deze cliëntenvertrouwenspersoon Wzd is onafhankelijk en adviseert en ondersteunt cliënten en hun wettelijk vertegenwoordigers (naasten en familie) bij zaken rondom (onvrijwillige)zorg.

Voor meer informatie en contact zie Zorgstem.nl