Inclusie- en exclusiecriteria

Bij de beoordeling of een Herbergier een passende woonomgeving is voor een bewoner maken de zorgondernemers gebruik van inclusiecriteria en exclusiecriteria.

Hieronder leest u de belangrijkste criteria.

Belangrijkste inclusiecriteria:

  • Er is sprake van een geheugenprobleem.
     

Belangrijkste exclusiecriteria:

  • Er is een situatie ontstaan waarbij door het gedrag van de bewoner dusdanig inbreuk wordt gedaan op de leefsfeer in de Herbergier en dat de visie van de Herbergier niet meer te handhaven is.
     
  • De veiligheid van ofwel de bewoner zelf, ofwel van de andere bewoners komt dusdanig in gevaar, dat van de zorgondernemer redelijkerwijs niet langer kan worden gevergd de overeenkomst te handhaven.
     
  • De bewoner heeft om medische redenen en/of advies van een arts aanvullende zorg en ondersteuning nodig die de zorgondernemer niet kan bieden.