Aanmelden, Inclusie- en exclusiecriteria

Aanmelden, Inclusie- en exclusiecriteria

 

Aanmelden

Het is belangrijk dat een nieuwe bewoner in onze groep past. Daarom werken wij niet met een traditionele wachtlijst, maar met een interesselijst.

Als u zich wilt aanmelden als geïnteresseerde kunt u een mail sturen naar: terborg@herbergier.nl

Wilt u aanvullende informatie ontvangen, dan kunt u het beste een afspraak maken. Na afspraak bent u altijd van harte welkom om sfeer te proeven bij ons in Herbergier Terborg.

 

Inclusie- en exclusiecriteria Herbergier Terborg

Bij de beoordeling of Herbergier Terborg een passende woonplek is voor een bewoner maken wij als zorgondernemers gebruik van inclusiecriteria en exclusiecriteria. Hieronder worden de belangrijkste benoemd.

Belangrijkste inclusiecriteria:

  • Er is sprake van een geheugenprobleem.

Belangrijkste exclusiecriteria:

  • Mensen die door hun ziekte ernstig agressief gedrag vertonen kunnen wij jammer genoeg niet opnemen, hier is de woonvorm niet op ingericht. Dit ook omdat wij alle bewoners een gevoel van veiligheid willen kunnen bieden.
  • Wij werken niet standaard met vrijheidsbeperkende maatregelen of dwang. Ook de Wet zorg en dwang (Wzd) is hier heel duidelijk in. Het uitgangspunt van deze wet is ‘Nee, tenzij’. Dat betekent dat vrijheidsbeperking of onvrijwillige zorg in principe niet mag worden toegepast, tenzij er sprake is van ernstig nadeel voor de cliënt of zijn omgeving. Vertegenwoordigers die vrijheidsbeperkende maatregelen als standaard nodig achten voor hun naaste moeten wij teleurstellen, wij kunnen hun naaste dan niet opnemen.
  • Iemand die duidelijk aangeeft niet bij ons te willen wonen, zullen wij, ondanks uitdrukkelijk verzoek van familie/wettelijk vertegenwoordiger, niet opnemen.
  • Er is een situatie ontstaan waarbij door het gedrag van de gast dusdanig inbreuk wordt gedaan op de leefsfeer in de Herbergier, dat de visie van de Herbergier niet meer gehandhaafd kan worden.
  • De veiligheid van ofwel de gast zelf, ofwel van de andere gasten komt dusdanig in gevaar, dat van de zorgondernemer redelijkerwijs niet langer kan worden gevergd dat hij de overeenkomst handhaaft.
  • De gast heeft om medische redenen en/of advies van een arts aanvullende zorg en ondersteuning nodig die de zorgondernemer niet kan bieden.

Delen: