Herbergier Wognum

Inclusie- en exclusiecriteria

Bij de beoordeling of een Herbergier een passende woonplek is voor een gast maken de
zorgondernemers gebruik van inclusiecriteria en exclusiecriteria. Hieronder worden de belangrijkste
benoemd
.

Belangrijkste inclusiecriteria:
- Er is sprake van een geheugenprobleem.
Belangrijkste exclusiecriteria:
- Er is een situatie ontstaan waarbij door het gedrag van de gast dusdanig inbreuk wordt gedaan op de
leefsfeer in de Herbergier, dat de visie van de Herbergier niet meer gehandhaafd kan worden.
- De veiligheid van ofwel de gast zelf, ofwel van de andere gasten komt dusdanig in gevaar, dat van de
zorgondernemer redelijkerwijs niet langer kan worden gevergd dat hij de overeenkomst handhaaft.
- De gast heeft om medische redenen en/of advies van een arts aanvullende zorg en ondersteuning
nodig die de zorgondernemer niet kan bieden.